Page 35 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

35
www.vianordica.is
Klimatilpasning
hele tiden
– Vi må tenke tilpasning til klima i alt vi skal gjøre. Hele tiden.
Dette er ikke noe en jobber med bare i en bestemt periode.
Session 5-2
Klimatförändringar – påverkan och väghållarnas anpassning
TEKST: Henriette Erken Busterud FOTO: Statens vegvesen
D
et sier Gordana Petkovic som har
ledet klimaarbeidet i Statens vegves-
en. I sesjonen om Klimaforandring-
er – påvirkninger og vegholders til-
pasning skal Petkovic fortelle om arbeidet
med klimatilpasning som gjøres i CEDR (veg-
direktørenes europeiske organisasjon). Jostein
Mamen, Per Otto Aursand og Eira Järviluoma
skal også holde innlegg om hvordan klimaen-
dringer påvirker vegnettet i Europa og hva som
bør gjøres.
Lære.
– Vi har mange felles utfordringer og
mye å lære av hverandre i Europa. I Østerrike
er de gode på snøskred. I Norge har vi nyttige
dynamiske kartportaler som er viktig for be-
redskapen. Danmark jobber med flomkart og
havnivåstigning. Og i England har de kommet
langt med det strategiske planarbeidet for kli-
matilpasning, forteller Petkovic.
Usikkerhet.
– I stedet for å vente på noen sikre
tall omhvordan fremtidig klima blir, må vi hel-
ler tenke på hva en veg eller konstruksjon tåler
– og når den skal slutte å tåle det den blir utsatt
for, påpeker Petkovic.
– Hvis du bygger ei bru som skal stå i hundre
år, må du tenke på hva den
brua kommer til å oppleve.
Når vi tenker på vinterdrift
derimot, har det ikke så
mye å si hva som skjer om
hundre år. Da er det viktig
å ha fleksibilitet i utstyr
og andre ressurser slik at
variasjon i vær lettere kan
takles, fortsetter hun.
Informasjon.
Petkovic sier den største ut-
fordringen er å få folk til å forstå at klimatilpas-
ning må inn i alt vi gjør -både planlegging,
prosjektering og drift og vedlikehold påvirkes
av endret klima.
– Jo tidligere en tenker på klimaendringer jo
enklere blir det å håndtere dem. Det kan være
enklere å endre en formel i regelverket, enn å
få alle oss til å endre vanene våre.
Forventninger.
– Jeg forventer at det blir en
ekte konferanse under Via Nordica. Ofte er
konferanser så vidt sammensatt at det ikke blir
skikkelig kommunikasjon. Via Nordica dek-
ker mange felt, men likevel er det en nordisk
ramme som gjør at en får nyttig tips og infor-
Englishsummary
The Conference of European Directors
of Roads (CEDR) has a task group
addressing the theme of how the
road network is impacted by climate
change and what should be done.
The countries of Europe have many
common challenges and much to
learn from each other. In order to
succeed in adapting to climate
change, awareness must permeate
activities at every stage – from the
planning and implementation of new
projects to operations and mainte-
nance.
Vi harmange felles
utfordringer ogmye
å lære av hverandre i
Europa.
Gordana Petkovic,
Statens vegvesen
Gordana Petkovic
masjon av hverandre. Det blir spennende
å reise til Island og den nye konserthallen
– og å lære litt islandsk, sier Petkovic.
I denne sesjonen får man blant annet høre om
arbeidet med klimatilpasning som gjøres i CEDR.