Page 39 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

39
www.vianordica.is
Viktigt attmäta
på samma sätt
– Vi behöver mäta på samma sätt, för att kunna jämföra utvecklingen i
olika branscher och länder och kunna plocka godbitarna från varje land.
Session5-4
Organisering och marknad
TEXT: Göran Fält FOTO: Lars Lindström och Kerstin Ericsson
D
et säger Jan-Olof Andersson från
Trafikverket, som ska tala om olika
nyckeltal för väginvesteringar samt
drift och underhåll av vägar.
Jämförbart.
Det går ut på att kunna mäta
olika nyckeltal och koppla det till marknadens
prisutveckling, produktivitetsutveckling, kon-
junktur och branschstruktur.
–Varför är det så viktigt attmäta detta?
– Det handlar om att få mer för pengarna och
att kunna mäta det i någon form. Helst ska vi
kunna se om olika agerande leder till olika re-
sultat. Det handlar bådeomhur beställarenoch
leverantören agerar. Vi behöver mäta på sam-
ma sätt, så att det vi mäter blir jämförbart, dels
mellan branscher, delsmellan länder.
Jan-Olof Andersson kommer att prata om ett
antal nyckeltal: Konjunktur, prisutveckling och
branschstruktur. Den sistnämnda kan exem-
pelvis mätas i antal aktörer och genomsnittligt
antal anbudslämnare.
System.
– Olika nyckeltal kan vara intressanta
att jämföra mellan länderna. Då blir det gan-
ska viktigt att vi mäter samma sak. Och det är
inte alltid helt självklart.
Ommanmäter kostnad för
lagd asfalt per ton i Sver-
ige och per kvadratmeter i
Norge blir det svårt att jäm-
föra.
Utmaningen är att få fram
data, en del länder har bara
manuella data, andra har mer utvecklade sys-
tem. Varje landmäter själv på detaljnivå. De ge-
mensamma nyckeltalman fått framär oftast på
mer övergripande nivå.
Godbitarna.
–Vad skulle vinsten varamed bät-
tre jämförbarhetmellan de nordiska länderna?
– Om ett nyckeltal utvecklar sig i positiv rikt-
ning vill vi gärna veta vadman gör i det landet,
sominteandragör. Dåkanvi plockagodbitarna
från varje land.
Vad vill du uppnåmed ditt föredrag?
– Att beskriva mer övergripande nyckeltal och
skillnaderna mellan länderna samt beskriva
den utmaning vi har inomområdet. Vi har am-
bitioner i Sverigeatt börjamätaproduktiviteten
inom olika områden. Vi vill mäta systematiskt
Englishsummary
Jan-Olof Lindström from Trafikverket
will speak about benchmarking and
key figures in road construction and
maintenance, and how they apply
to market entities. – We need to
measure key figures in the same
way, in order to be able to compare
development in different branches
and countries, so we can pick the
best practices from each country.
Ommanmäter kost-
nad för lagd asfalt
per ton i Sverige och
per kvadratmeter i
Norge blir det svårt att
jämföra.
Jan-Olof
Andersson, Trafikverket
Jan-Olof Andersson
vad olika saker kostar per enhet inom ett
stort antal områden för investering, drift
och underhåll. Det har vi inte gjort på ett
strukturerat sätt tidigare, säger Jan-Olof
Andersson.
Asfaltläggning. Det är viktigt att vi mäter
på samma sätt. Om man mäter kostnad
för lagd asfalt per ton i Sverige och per
kvadratmeter i Norge blir det svårt att
jämföra.