Page 6 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

6
www.vianordica.is
Transporter skapar
Plenum1
G
unnar Wetterberg är historiker
och samhällspolitisk chef på
akademikerförbundet
Saco,
med förmåga att skapa rubrik-
er. Mest omtalat är kanske hans förslag
om att de fem nordiska länderna borde
gå samman i en ny union.
Statsman.
Han har även skrivit en upp-
märksammad bok om Axel Oxenstierna,
rikskanslern som på 1600-talet lade
grunden för det svenska stormaktsväl-
det.
– Han är Sverige-Finlands störste stats-
man genom tiderna. Och Danmarks ”slu-
gaste fiende”. Han spelar en väldig roll i
Nordens historia.
– Jag tänker ta avstamp i Oxenstierna
och hans tid, när Sverige-Finland vänder
sig utåt och börjar ta en europeisk roll.
Oxenstierna ville förbättra kommunika-
tionerna för att få ut den tidens export-
produkter. Han går mycket systematiskt
in för att öppna vägar till Bergslagen och
Småland. Vägväsendet spelar en viktig
roll i det bygge som han gör.
– Det har funnits
ett par avgörande sk-
eden i historien, när
utvecklingen har tagit
språng framåt. Då har
alltid
kommunika-
tioner och infrastruk-
tur varit en viktig del
för att det hela ska
lyckas.
Järnvägen.
Nästa stora expansionsfas
i Norden kommer under andra halvan
av 1800-talet. Då hjälper järnvägen till
att binda samman länderna och läg-
ger grunden för industrialiseringen. En
lång period som börjar på 1860-talet och
sträcker sig in i 1900-talet. Vägarnas tur
att rustas upp kommer inte förrän på
1920-talet.
Gunnar Wetterberg menar att Norden
nu står vi inför en liknande startpunkt,
när de fem länderna ska hävda sig i glo-
baliseringen.
– Tidigare har vi varit väldigt inriktade
på att varje enskilt land ska knytas sam-
man och bindas ihop, nu måste vi tänka
i termer av hela Norden. Om vi kan få
en nordisk resursbas ger det en mycket
starkare grund för den framtida tillväx-
ten. Vi bör utveckla vägar, järnvägar,
flyg och sjöfart i ett nordiskt perspektiv.
Och få det att samspela med den digitala
kommunikationen.
Han har föreslagit en ny nordisk union med danska drottning Margrethe
som statsöverhuvud. Han menar att bättre kommunikationer kan bli
första steget mot ett fördjupat nordiskt samarbete, som kan lägga grunden
för en ny nordisk guldålder.
TEXT OCH FOTO: Göran Fält
Gunnar Wetterberg