Page 7 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

7
www.vianordica.is
y nordisk guldålder
Var i världen er sunt fornuft? Politik og vägmyndigheterna
Union.
Är det en del av din idé om en
nordisk union?
– Långt innan vi gör en union så är
det klokt att försöka dra så mycket
nytta som möjligt av varandra. På
1950-talet var nordisk integration ett
mycket politiskt projekt. Men under
de senaste 20 åren har människorna
och företagen gjort mycket mer för
den nordiska sammanflätningen än
politiken. När företagen och män-
niskorna går över gränserna så ställer
det krav på de fysiska kommunika-
tionerna.
Vad skulle vinsterna varamed en nordisk
union?
– Det ena spåret handlar om att göra
Nordens röst hörd i världen. Tillsam-
mans är vi en av de tio, tolv största
ekonomierna och skulle vara en
självskrivenmedlemav G20-gruppen.
I dag har vi svårare att få våra in-
tressen tillgodosedda.
Drottning.
– Det andra spåret är att
om vi integreras mer kan vi utnyttja
våra resurser bättre än om vi är fem
länder var för sig.
Och med drottning Margrethe som
statsöverhuvud?
– Jag backade från det förslaget när
jag skrev i Nordiska rådets årsbok, det
väckte så starka reaktioner. Man kan-
ske får tänka sig enmalaysisk lösning,
där turas delstaternas sultaner om att
vara statsöverhuvud. Då skulle vi bli
den enda stat i världen som är repub-
lik och monarki på samma gång.
Englishsummary
He has proposed a new Nordic federation, with
the Danish queen Margrethe as head of state,
in the same way as during the 14th century. He
argues that improved transports and infrastructure
can be an important step towards creating a
new golden age in the Nordic countries. The road
building Swedish chancellor Axel Oxenstierna is a
prominent example from the 17th century.
Swedish historian Gunnar Wetterberg is a keen
supporter of Nordic cooperation and a man who
knows how to create headlines and interesting
discussions.
När företagen ochmänniskorna går över
gränserna så ställer det krav på de fysiska
kommunikationerna.
GunnarWetterberg
Öresundsbron är exempel på samnordisk infrastruktur av den typ
som kan bereda väg för en ny nordisk guldålder, enligt historikern
Gunnar Wetterberg.