Page 18 - Vegen og vi nr. 2 i 2012

Basic HTML Version

Tema
Moderne vegtunneler
18
|
Vegen
og
vi
Nummer
02
/ februar / 2012
beregner risiko i
norske tunneler
I løpet av 2012 vil Statens vegvesen ta i bruk et nytt verktøy for
beregning av risiko i norske vegtunneler.
TEKSTOGFOTO
KJELL WOLD
M
odellen heter
TRANSIT og
er laget på
oppdrag av
norske og
sveitsiske
vegmyn-
digheter i
samarbeid med Universitetet i Zürich og
konsulentfirmaet Hoj, forteller leder av
prosjektet
«
Moderne vegtunneler
»
, Harald
Buvik i Statens vegvesen.
Analysemodellen Transit beregner Ulyk-
kesfrekvenser, Skadeomfang og Konsekven-
ser, Brannfrekvenser og Konsekvensmodell.
– Modellen er bygget opp som en
generisk modell, som betyr at den er
generell og kan tilpasses enhver tunnel
eller system av tunneler. Enkelt sagt
deles tunnelene opp i enhetlige seksjo-
ner med for eksempel samme stigning,
samme kurveradius, feltkonstellasjon
og så videre, hvoretter sammenhengen
med ulykkes- og brannrisiko etableres,
forteller Buvik.
Fem år med tunnelulykker.
Datamaterialet til å etablere disse mo-
dellene er ulykker, skader og branner
som har oppstått i norske tunneler fra
2001-2006. Metodisk er tilnærmingen
gjort med noe som kalles bayesiske
sannsynlighetsnettverk. Det sikrer stor
f leksibilitet med tanke på kalibrering av
modellen for bruk i andre land.
behov for mer DATAMATERIALE.
– Første fase av arbeidet er nå avsluttet
og modellen ligger klar til bruk for Sta-
tens vegvesen. Trafikksikkerhetsdelen
som tar for seg ulykker og skadeomfang
er å betrakte som foreløpig avsluttet,
mens brannfrekvensdelen fremdeles
trenger et bedre datamateriale, forteller
Harald Buvik. Denne datainnsamlingen
Andre skandi-
naviske land vil
sannsynligvis
også kalibrere og
benyttemodellen
i nær framtid.
Harald Buvik,
Statens vegvesen
«