J
eg har ikke noe problemmed å
stå opp klokka fire ommorgenen,
jeg trenger normalt ikke mer enn
tre-fire timer søvn. Men jeg kan
betro deg at det ikke er mye gøy
på TV klokka tre om natta. Ikke
er det joggetid heller, så da får jeg jo gjort
unna andre ting. Heldigvis har jeg gode
gener og takknemlig hud slik at jeg ikke
får rynker av lite søvn, ler Hedalen.
STYRELEDEREN.
Noen ekstra timer kan
jo være greit å ha når en sjonglerer så
mange baller i lufta somHedalen: I til-
legg til en krevende prosjektlederjobb, sto
han på 60 timer i januar for Human-Etisk
Forbund. Han er også styremedlem i foren-
ingen «Retten til en verdig død», har vært
leder i Drammen Venstre, nestleder i Bus-
kerud Venstre, medlem i forstanderskapet
til Sparebanken Øst og styret i Naturvern-
forbundet i Drammen. På spørsmål om
han muligens kan ha et snev av en bok-
stavdiagnose, svarer han at den i så fall er
kontrollerbar.
ETT AV LANDETS STØRSTE.
E134 skal
legges utenom Kongsberg sentrum. Heda-
len har ansvar for å forvandle fire mil-
liarder til rundt 13 kilometer motorveg fra
Øvre Eiker til Kongsberg, inkludert 8 km
tunnel og diverse sideveger, innen høsten
2018. Naturverneren har også møtt på to
salamanderdammer og safranfingersopp
underveis, men har angivelig ikke møtt
seg sjøl i døra når det gjelder miljø.
– Men det er mange kulturminner
rundt gruvebyen Kongsberg, så vi har hatt
et utgravningsprosjekt. Ellers er vi tett på
skoler og barnehager, og vi krysser jern-
banen fire steder, så det blir mye koordi-
nering i løpet av en hektisk byggeperiode
på fem år.
FRA VUGGE TIL GRAV.
Hedalen leder
humanistiske seremonier og reiser land
og strand rundt for å følge folk både til
alters og til graven. Konfirmasjoner har
han også. I vår holdt han hovedtalen
under humanistiske konfirmasjonssere-
monier i Oslo konserthus med 4500 tilhø-
rere. Sjøl konfirmerte han seg i kirken
– fordi han hadde en søster som skulle
konfirmeres samme år. Moren orket ikke
to selskap, men det gikk ikke mange dager
etter konfirmasjonen før unge Hedalen
meldte seg ut av statskirken. Og noen år
seinere inn i Human-Etisk Forbund.
BEST PÅ BEGRAVELSER.
Selv foretrek-
ker han å tale i gravferder framfor bryl-
lup, og ledet blant annet «Mor Utøyas»
begravelse. Han mener han har evner til
medfølelse som kommer mer til nytte for
personer i sorg enn i giftemål.
– Det å være til stede og kunne hjelpe
noen som har mistet den de var mest glad
i føles givende. Det er selvfølgelig mye
trist, så jeg må prøve og distansere meg.
Jeg kommer også inn i mange ulike fami-
lieforhold. En gang ble jeg slått også, men
sinnet var jo egentlig ikke rettet mot meg.
EN VERDIG SLUTT.
Foreningen «Retten
til en verdig død» er han også med i. Dette
synes han er en vanskelig sak. – Folk som
har en uhelbredelig og smertefull sykdom
bør ha rett til å bestemme selv når livet
er over. Men dette er et etisk vanskelig
dilemma: Har du rett til å avslutte livet på
en verdig måte, trenger også enkelte hjelp
til å klare det. Sjøl kunne jeg ikke ha hjul-
pet noen til å ta sitt eget liv, sier Hedalen.
MÅ SE HELE MENNESKET.
Bakgrunnen
fra Human-Etisk Forbund kommer til
nytte i en jobb med personalansvar. Som
prosjektleder har han 20 medarbeidere
som snart blir til 35. – En må kunne se
hele mennesket, noe jeg tror jeg har lært
meg i årenes løp. Jeg er god til å «catche»
hvordan folk har det og hva de egentlig
mener. Empati er også noe jeg alltid har
scoret bra på i personlighetstester. Minu-
set med det er at det kan være vanskelig å
ta avgjørelser som kan såre et annet men-
neske, men det må en leder av og til gjøre.
En leder må også lære og sette grenser:
En kan ikke ta personlig ansvar hvis en
ikke klarer å hjelpe ansatte som har pro-
blemer på hjemmefronten også.
FRA EKSPERT TIL POTET.
Geologen, med
erfaring både fra konsulentselskap og
kommunen, har innsett han har blitt en
potet. Nå er det medarbeiderne som vet
best.
– Jeg jobber lite med faget mitt og har
kommet til et punkt der de fleste er flin-
kere enn meg faglig. Jeg vil ikke være
proppen i systemet, så de må sjøl ta de
riktige beslutningene på sitt fagfelt: Jeg
kan ikke bestemme hva slags bolter som
skal brukes. Slik må det være når vi skal
omsette for femmillioner om dagen og
må ta avgjørelser på løpende bånd. Derfor
har vi jobbet mye med å skape en felles
forståelse for hva vi skal oppnå.
– Ut i fra min erfaring fra det private og
kommunen har Vegvesenet mange med
høy kompetanse som er villige til å stå
på når det trengs. Det er bra for en leder,
men vi må også huske på at de ansatte er
vår viktigste kapital. Vi må gi dem interes-
sante arbeidsoppgaver og ikke slite demut.
PING PONG.
På brakka på Skolleborg ved
Kongsberg er det ofte en runde bordtennis
i lunsjen. Veggene er dekorert med egen-
produsert kunst, og de som jobber der har
også vært på matlagingskurs.
– Det er viktig å ha noen sosiale aktivi-
teter. I år skal vi prioritere ting som kan
bidra til økt sikkerhetsforståelse og bedre
ergonomi. Derfor fikk vi på plass bordten-
nisbord. Et slag bordtennis gir energi, tar
lite tid og er et bra avbrekk fra stillesitting,
sier Hedalen.
21. februar, på hans 47-årsdag var
Hedalen på Stortinget sammenmed bis-
kopene og lederene for tros- og livssyns-
samfunnene. Der var det et seminar om
religionsfrihet i forbindelse med grunn-
lovsjubileet. Han lovet å lese korrektur på
denne saken da det var oppstandelse
kl. 04.00. Og det gjorde han. ▪
Tom Hedalen ble født på Lillehammer
i 1967. Etter gymnaset startet han hos
Mustad & sønn – på kjemisk metal-
lurgisk laboratorium. Hedalen hadde
nemlig bestemt seg for å bli kjemiker,
og testet fiskekroker og -snører i ett år.
I stedet for kjemi ble det til at han valgte
geologi på NTH. Da han var ferdig der,
gikk han ett år på universitetet i Lund
der han tok geofysikk og miljøgeologi.
Sin første jobb fikk Hedalen på Sintef i
Trondheimder han i hovedsak jobbet
med HMS under jord. Deretter gikk turen
til Vegdirektoratet somlederforprosjektet
«Bedre byluft». Fra 2000 til 2006 var han
i Drammen kommune og jobbet blant
annet med luftkvalitet ogdriftog vedlike-
hold. I 2006 startet han i Rambøll og var
med i prosjekteringsledelsen for OPS
E18 Grimstad – Kristiansand. Og for tre
år siden ble han prosjektleder for E134
Damåsen – Saggrenda fra Øvre Eiker
til Kongsberg.
Hedalen er også med i Nordisk veg-
forum (NVF) og har et stort sosialt
engasjement på flere områder. Han er
styreleder i Human-Etisk Forbund og
har tidligere vært engasjert i Venstre
og Naturvernforbundet lokalt.
Humanisten
Tom Hedalen leder ett av landets største vegprosjekt – E134
mellom Øvre Eiker og Kongsberg med en prislapp på fire
milliarder. Men han rekker også å være styreleder i Human-
Etisk Forbund som har 80.000 medlemmer.
TEKST OG FOTO
HENRIETTE ERKEN BUSTERUD
MONTASJE
KYRRE WEDVIK
Vegen og Vi sin uformelle
tegneutfordring til intervjuobjektet
blir bedømt av vegdirektør Terje
Moe Gustavsen selv.
Dommen:
Ikke dårlig –
her er det
både en skarp
strek og et
skarpt blikk.
BAKGRUNN:
PORTRETTET
Tom Hedalen
Vi må huske på at de ansatte
er vår viktigste kapital. Vi må
gi dem interessante arbeids-
oppgaver og ikke slite dem ut.
22
|
Vegen
og
vi
nr. 2
/ februar / 2014
TEGN TERJE:
«
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28