Harstadpakken åpnes
Statens vegvesen er i gang med den såkalte Harstadpakken. Det
første store delprosjektet lyses nå ut. Pakken har totalkostnad på 1,45
milliarder kroner. Trafikken på innfartsåren rv 83 til og gjennom Har-
stad har lenge vært stor. Det er et økende behov for kapasitetsøkning
i transportsystemet.
(Foto: Giselle Jensen)
Aktuelt
E16 mellom Bergen og Filefjell er
antagelig landets største sveitserost.
Hull på rekke og rad, ikke i vegen, men i
fjell. 55 tunneler på 270 kilometer. 1/3 av
vegen, 91 kilometer, går i tunnel.
E
r du opptatt av geologi og
vil se Norge fra innsiden er
E16 Bergen–Filefjell vegen
for deg. Med åpningen av
den 4,1 kilometer lange
Borlaugstunnelen tidligere i
år passerte strekningen Bergen–Borlaug
90 kilometer med tunneler. De koster
det rundt 75 millioner kroner årlig å
drifte og vedlikeholde.
Nye og lyse.
Med Vangstunnelen i
Voss (2013) og Borlaugstunnelen (2014)
i Lærdal fikk hovedvegen mellom Ber-
gen og Filefjell sin 54. og 55. vegtunnel.
Og har du ikke fått nok med det, kan
du bare vente to til tre år til før du kan
oppleve den nesten 5,8 kilometer lange
Filefjelltunnelen. E16 Bergen–Filefjell
egner seg med andre ord ikke særlig
godt for demmed tunnelskrekk, men
vegen kan likevel sies å være en spesiell
opplevelse. Mange av vegtunnelene på
strekningen er spesielt laaange. Og mel-
lom tunnelene er det mye vakker natur
å se. Strekningen Bergen–Voss er mest
ekstrem. Her finner du nesten 40 tunne-
ler på drøye 90 kilometer. Det tilsvarer
en tunnel hver 2,25 kilometer.
Gamle ogmørke.
Det som også
preger mange av vegtunnelene mel-
lomBergen og Filefjell er at de er gamle
og ganske mørke: Borlaugstunnelen,
Vangstunnelen og Lærdalstunnelen er
blant de lange og behagelige unntakene.
Hele 33 av de 55 tunnelene er fra 1970- og
80-årene. Ytterligere 10 tunneler er fra
tidlig 1990-tall. Dermed er over ¾ av
E16-tunnelene mellomBergen og Filefjell
rundt 25 år gamle eller eldre. Det er selv-
sagt utfordrende når en stor del av dem
nå må rehabiliteres framover mot 2019.
Mange laaange.
Det som også kjen-
netegner vegtunnelene Bergen–Filefjell
er at det er mange lange. 20 av tunnel-
ene er over en kilometer, to er over ti
kilometer:
Gudvangatunnelen (11,4 km) og
Lærdalstunnelen (24,5 km). I tillegg til
utfordringene med trafikksikkerheten
i så mange, lange tunneler byr tunnel-
jungelen langs E16 i Hordaland og Sogn
og Fjordane også på store drifts- og ved-
likeholdsutgifter.
Opplevelse:
Til tross for denne tun-
nelbonanzaen gjennom de to vestlands-
fylkene: Bilturen Bergen–Filefjell langs
E16 er absolutt en reiseopplevelse verdt
uansett hull, vær og føre. ▪
55 tunneler
på 27 mil
TEKSt og
FOTO
kjell wold
10
|
Vegen
og
vi
vedlikehold:
Det fastslo samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen da han i høst signerte en ny
bruforskrift for fylkesvegnettet.
– Godkjenning, kontroll og inspeks-
jon av fylkesvegbruer skal også følge
de samme bestemmelsene som for
riksveger. For trafikanter og næring-
sliv bidrar forskriften til mer ensartet
sikkerhet og standard på riks- og
fylkesvegene, uavhengig av om det er
staten eller fylkeskommunen som er
vegmyndighet og vegeier, sa han.
Samme driftsstandard på riks- og fylkesvegbruer
Bruer på fylkesvegene skal
bygges og vedlikeholdes i tråd
med de krav og standarder som
gjelder for bruer på riksvegene.
I tillegg til bruer omfatter den nye for-
skriften også ferjekaier og andre
bærende konstruksjoner på
fylkesvegnettet.
Merarbeid.
Bruforskriften gir
Vegdirektoratet en ny hjemmel til å
gi normaler innenfor de områdene
av bruforvaltningen som ivaretas
gjennom vegloven, dvs. drift og
vedlikehold. Fylkeskommunene kan
i særlige tilfeller kan be om fravik,
men avgjørelsesmyndigheten er lagt
til Vegdirektoratet. Det er beregnet
at de nye kravene kan gi Statens
vegvesen et merarbeid anslått til ca
5-8 millioner kroner pr år samlet for
nyanlegg og forvaltning.
nr. 11
/ desember / 2014
Ensartet:
Bruer som den 73 år gamle
Botnabrua i Suldal skal vedlikeholdes
likt uavhengig av om det er staten
eller fylkeskommunen som er
vegmyndighet og vegeier.
Sveitserostvegen Bergen–Filefjell:
Navn
Km Åpnet
Borlaugtunnelen
4,060 2014
Tuftåstunnelen
1,958
2008
Borgundtunnelen 3,050
2004
Seltatunnelen
1,632
2003
Lærdalstunnelen
24,509
2000
Onstadtunnelen
0,673
1992
Fretheimtunnelen 1,363
1992
Flenjatunnelen
5,053
1991
Gudvangatunnelen 11,428
1991
Sivletunnelen
1,114
1980
Stalheimtunnelen 1,188
1980
Vangstunnelen
2,468
2013
Knoltatunnelen
0,356
1985
Væletunnelen
0,458
1988
Navn
Km Åpnet
Hernestunnelen
0,519
1988
Holemarktunnelen 0,457
1988
Nakkagjelstunnelen 0,209
1988
Vassendatunnelen 0,206
1988
Bolstadtunnelen
0,387
1991
Hyvingstunnelen
1,347
1991
Kluftafjelltunnelen 0,467
1991
Trollkonetunnelen 0,734
1991
Dalseidtunnelen
1,809
1991
Beitlatunnelen
0,663
1971
Dalevågtunnelen
1,399
1974
Helletunnelen
0,321
1974
Lågaskarstunnelen 0,314
1972
Stanghelletunnelen 0,202
1970
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...32