Vi bruker store ressurser på å sikre riksveinettet mot nedfall av stein, is, snø og jord for å gjøre det trygt å ferdes på veiene.

Steinskred og snøskred utgjør størstedelen av slike hendelser. For å gjøre det trygt å ferdes på veiene og redusere den tiden veiene er stengt på grunn av ras og skred, arbeider Statens vegvesen kontinuerlig med å bygge fysiske sikringstiltak langs det skredutsatte riksveinettet.

I tillegg til fysiske tiltak er det viktig å ha god beredskap for å håndtere skred og skredfare som påvirker veinettet. Som en del av dette beredskapsarbeidet bidrar Statens vegvesen til den regionale skredvarslingen i Norge gjennom varsom.no.

Skredvarsling

Statens vegvesen har snøskredvarslere og jordskredvarslere som inngår i en vaktordning sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt som er de andre aktørene som står bak varsom.no.

Gjennom skredvarslingstjenesten samarbeider etatene også om bygging og drift av værstasjoner i fjellet og utvikling av felles IKT-løsninger som Varsom Xgeo (xgeo.no) og Varsom Regobs (regobs.no).

I tillegg har vi fagpersoner på skred som jevnlig melder inn lokale observasjoner og farevurderinger fra felt. Driftsentreprenører med ansvar for skredutsatte veier melder også inn lokale observasjoner og faretegn til oss som del av sin daglige rutine.

Dette bidrar til bedre sikkerhet på veiene samtidig som data deles med skredvarslingen på varsom.no, som også har friluftsliv, jernbane og bebyggelse som målgrupper.

Automatisk skredvarsling

På enkelte punkter på riksveinettet rundt om i landet har Statens vegvesen automatisk skredvarsling. Dette er målesystemer som baserer seg på instrumenter med geofoner og radarer som registrerer rystelser. De oppdager skredhendelser tidsnok til at de kan varsle og stoppe trafikantene med rødt, blinkende lys og/eller bommer så de ikke kjører inn i skredet.

Slike anlegg finnes blant annet på riksvei 15 i Lom i Ottadalen og på E16 i Vaksdal mellom Bergen og Voss. I tillegg finnes det slike anlegg på en rekke fylkesveier.