Reklame er trafikkfarlig dersom den hindrer nødvendig sikt. Reklame kan også skape trafikkfarlige situasjoner hvis den tar oppmerksomheten bort fra vegen og trafikken.

Hovedregelen er at det må søkes om tillatelse til å sette opp reklame som retter seg mot eller er synlig for trafikantene på vegen, jf. vegloven § 33. Reklame festet på bygningen der virksomheten drives, og som kun viser firmanavn eller type virksomhet, krever ikke tillatelse etter vegloven, men kan være søknadspliktig etter annet lovverk.

Søknad om tillatelse til oppsetting av reklame etter vegloven skal sendes til Statens vegvesens regionvegkontor dersom den retter seg mot riks- og fylkesveg, og til kommunen hvis reklamen retter seg mot kommunal veg.

Uten tillatelse er det heller ikke lov til å sette opp reklame eller annen innretning på f.eks. vegbanen, vegskråninger, grøfter, fortau, gang/sykkelveger, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veginstallasjoner.