2. Rute ”Østre Aker vei”, Lørenskog stasjon – Grorud. Lengde 3,4 km. Vedtatt reguleringsplan. Byggestart vår 2014

3. Rute ”Østre Aker vei”, Grorud – Veitvet skole. Lengde 3,3 km. Forventet reguleringsplanvedtak 2013. Foreslått prioritert i Handlingsprogrammet 2014-2017

5. Rute ”E6 Strømsveien”, Bygrensa – Furuset (Karistien). Lengde 1,6 km. Gang- og sykkelveg forbi Furuset senter. Ferdig sommer 2011.

6. Rute ”E6 Strømsveien”, Ole Deviks vei – Teisenkrysset. Lengde 1,1 km. Sykkelveg m/fortau. Oversendt bystyret til sluttbehandling  august 2013. Foreslått prioritert i Handlingsprogrammet 2014-2017.

7. Rute ”E6 Strømsveien”, Hovin skole – Teisenkrysset. Lengde 0,3 km. Gang- og sykkelveg. Strekning Ring 3 – Hovin skole, ferdig 2010. Mindre strekning forbi Hovin skole. Bygges 2014.

8. Rute ”E6 Strømsveien”, Breivollveien – Strømsveien gjennom Alnaområdet. Lengde 0,5 km. Bru over E6. Mulighetsstudie /vurdering 2011/2012.

9. Rute ”Tvetenveien”, Ole Deviksvei – Østensjøveien. Lengde 1 km. Det planlegges sykkelveg m/fortau. Konseptvalgutredning 2014

10. Rute ”Tvetenveien”, Haugerudveien – Ole Deviksvei. Lengde 2 km. Sykkelveg med fortau. Antatt anleggstart vår 2014.

11. Rute ”Tvetenveien”, Haugerudveien – Trosterudkrysset. Lengde 1,4 km. Sykkelveg med fortau. Arbeid pågår.

12. ”Rute E18 Drammensveien”, Vækerø – Maritim. Lengde 0,8 km. Sykkelveg m/fortau. Vedtatt 2013. Byggestart 2014.

13. ”Rute E18 Drammensveien”, Kongen – Tjuvholmen. Lengde 0,8 km. Vesentlig  oppgradering av eksisterende anlegg. Inngår i E18 Filipstad.

14. Rute ”Vækerøveien”, Røa – Bærumsveien. Lengde 2 km. Det er planlagt sykkelfelt. Reguleringsplanen er under behandling.

16. Rute ”Hoffsveien”, Monolittveien – Harbitzalléen. Lengde 1,5 km. Det skal bygges sykkelfelt. Detaljprosjektering og grunnerverv pågår.

17. Rute ”Sørkedalsveien”, Bygrensa – Røa. Lengde 0,8 km. Reguleringsplan under behandling.

19. Rute ”Sørkedalsveien”, Parkveien – Ring 1. Lengde 0,3 km. Sykkelfelt og rundkjøring. Bygget ferdig 2011.

20. Rute ”Vækerøveien”, Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass – Vækerøveien. Lengde 1,35 km. Det planlegges gang- og sykkelveg. Reguleringsplanforslag er til behandling hos PBE.

21. Rute ”Bygdøy”, Frognerstranda (Bygdøylokket) –  Folkemuseet. Lengde 1,5   km. Sykkelvei m/fortau. Detaljprosjektering 2014.

22. Rute ”Sognsveien”, Ullevålsveien fra Fagerborggata – Collettsgate. Lengde 1 km. Ferdig.

23. Rute ”Sognsveien”, Ullevål stadion – Jon Colletts plass. Lengde 0,7 km. Sykkelfelt.  Anlegg pågår.

24. Rute ”E18 Mosseveien”, Hvervenbukta – Oppegård grense. Lengde 1,5 km. Tidlig planstadium. Prosjektet har foreløpig relativt lav prioritet.

25. Rute ”E18 Mosseveien”, Fiskvollbukta – Ulvøya. Lengde 3 ,5 km. Bygging av gang- og sykkelveg.  Byggestart 2102. Ferdig 2013.

26. Rute ”Ekebergveien”, Kongsveien fra sjømannskolen– Konows gate. Lengde 1 km. Sykkelfelt og trikkeoppgradring. Konseptvalgutredning og reguleringsplanlegging pågår

27. Rute ”Ekebergveien”, Tallbergveien– Ljabrubakken. Lengde 0,8 km. Sykkelfelt m/fortau. Detaljprosjektering og grunnerverv pågår

28. Rute ”Ekebergveien”, Nedre Prinsdalsvei fra bygrensa – Ljabruveien. Lengde 2 km. Ulike løsninger vurderes. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013. Tiltak ikke avklart.

29. Rute ”E6 Enebakkveien”, Klemetsrud – bygrensa. Lengde 2,7 km. Videreføring av trasé sydover fra Klemetsrud. Mulig alternativ til dagens rute i Nedre Prinsdalsvei. Forprosjekt 2013. Foreslått prioritert i Handlingsprogrammet 2014 – 2023.

31. Rute ”E6 Enebakkveien”, Ryen – Konows gate. Lengde 2,5 km. Gang- og sykkelveg. Planforslag oversendt PBE november 2010. Foreslått prioritert i Handlingsprogrammet 2014 - 2017

32. Rute ”Ljabruveien”, rv. 155 Godheimveien – bygrensa. Lengde 3,0 km. Gang- og sykkelveg. Ikke startet. 

34. Rute ”Ljabrudiagonalen”. Fra Fiskvoll/E18 til Hauketo. Lengde 2,5 km. Prinsippvurdering gjennomført. Det er i dag en turvei. Gjennomføring av tiltak er ikke prioritert.

36. ”Rute Ring 1”, Munkedamsveien – Rådhusplassen  Lengde 0,7 km. Rute gjennom sentrum via vestbanetomta.  Offentlig ettersyn 2013. Foreslått prioritert i Handlingsprogrammet 2014 – 2017.

37. Rute Ring 2, Jørgen Løvlandsgate – Vogts gate. Sykkelfelt og gang- og sykkelveg. Ferdig bygget.

38. Rute Ring 2, Vogts gate – Blindernveien. Lengde 2,0 km. Gatetverrsnittet skal oppgraderes med sykkelfelt og kollektivfelt.  Detaljprosjektering pågår.

39. Rute Ring 2, E18 – Gustav Vigelands vei. Lengde 0,7 km. Trasé forbi Skøyen. Ferdig bygget.

40. ”Rute Ring 3”, rv. 150 Nydalen – Storo. Lengde 0,8 km. Parsell til Mekonomen er ferdig bygget 2011. Strekningen videre mot Storo må omreguleres. Vedtak forventet  2015.

41. ”Rute Ring 3”, Gang- og sykkelkryssing ved Ullevål Stadion.  Bruløsning over Ring 3 og Sognsveien.  Vedtak 2012. Foreslått prioritert i Handlingsprogrammet 2014 - 2017

42. ”Rute Ring 3”, rv. 150 Holmenvn. – Gaustad. Gang- og sykkelveg. Lengde 1,3 km. Undergang (under Holmenkollbanen/Slemdalsveien) + mindre strekning sykkelveg m/fortau bygget 20 13.Parsell Ris skole – Holmenveien, byggestart vår 2014.

43. ”Rute Ring 3”, rv.150 Smestadkrysset. Lengde 0,3 km. Det er behov for vesentlig oppgradering av dagens anlegg eventuelt ny trasé.

44. ”Rute Ring 3”, rv. 150 Vækerøveien – tunnelåpningen. Lengde 0,3 km.

45. Torggata, Hausmannsgate – Youngsgate. 0,3 km. Anlegg pågår.

46. Jerusalem bru: Del av Grønn Rute. Ferdig bygget.

47. ”Rute Ring 3”, Kryssing Hans N. Hauges gate. Lengde ca 0,2km.  Sykkelbru. Forprosjekt start 2013. Foreslått prioritert i Handlingsprogrammet 2014 – 2017.

48. ”Frognerseterveien”, Einar Skjæraasens vei – Gaustad. 3.1 km. Blindern T-bane via Forskningsparken. Forslag til reguleringsplan er under utarbeidelse. Sykkelveg m/fortau

49. «Ny rute». Forbindelse mellom Mastemyr og Gamle Mossevei. 0,2 km. Oppstart 2014.

50. «Rute E18», Rådhusplassen – Skippergata. Hovedsykkelveg gjennom Sentrum. Forprosjekt under utarbeidelse. Antatt oppstart regulering 2014.

51. «Rute E18. Rundkjøring ved Skøyen» Sykkeltiltak og rundkjøring. Bygges 2014.

52. «Rute E6» Enebakkveien v/Gamle Brennavei. 0,2 km. Standardheving. Reguleringsplan oversendt kommunen 2013. Foreslått prioritert i Handlingsprogrammet 2014 – 2017.

53. «Rute Enebakkveien»  Sandstuveien – Ryen.  Sykkelveg m/fortau og sykkelfelt. 0,45 km. Forprosjekt 2013. Foreslått prioritert i Handlingsprogrammet 2014 – 2017.

54. Rute «E18 Bygdøylokket». Kollektiv og utbedring av eksisterende sykkelløsning. Forprosjekt 2013. 3 alternativer. Foreslått prioritert i Handlingsprogrammet 2014 – 2017.

55. Rute «Nordstrandsveien, Tysleveien – Langbølgen». Sykkelfelt. 0,8 km. Antatt anleggsstart vår 2014.

56. Rute «Langbølgen, Lambertseterveien – Nordstrandsveien.  1,4 km. Forslag til reguleringsplan under behandling.

57. Rute «Maridalsveien, Carl Kjeldsens vei – Brekke» Forslag til reguleringsplan under behandling.

58. Rute «Markveien, Grüners gate – Søndre gate» Sykkelgate.

59. Rute «Ring 2, Sars gate – Trondheimsveien». Sykkelfelt. Detaljprosjektering