Risiko

 • Når gjennomsnittsfarten øker med 5 %, øker risikoen for personskadeulykke med 10 % og risikoen for å bli drept med 25 %
 • Hvis farten økes fra 80 (når fartsgrensen er 80) til 93 km/t, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke.

Små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte. Eksempel: Øker gjennomsnittsfarten på en 80-veg fra 80 til 84 km/t vil vi få en økning av drepte på 25 % på den vegen.

Ulykkene

 • I over halvparten av alle dødsulykker i trafikken har for høy fart vært en av årsakene.
 • I omtrent hver tredje dødsulykke har farten vært litt for høy i forhold til fartsgrensen eller føreforhold. Det er altså ikke bare ulykker med svært høy fart som dreper.
 • Dersom alle alltid hadde holdt fartsgrensen, kunne vi hatt 140 færre drepte eller hardt skadde hvert år.

 Hva tåler kroppen?

 • Bilprodusentene klarer stadig å produsere mer kollisjonssikre biler, mens menneskets tåleevne ikke er forandret.
 • En kraftig frontkollisjon består egentlig av tre kollisjoner: Bilen bråstopper mot en annen bil. Bilisten fortsetter framover og utsettes for sterke krefter når han treffer interiøret eller fanges opp av bilbelte og airbag. Til slutt kan indre organer forflytte seg og rives av. Det kan gi livstruende skader.
 • Sannsynligheten for å overleve en frontkollisjon reduseres vesentlig når farten overskrider 70 km/t, uansett hvor kollisjonssikker og moderne bil du har - derfor skilter vi nå med 70 km/t på ulykkesutsatte strekninger.

Fartsoverskridelser

 • Over halvparten av bilene som passerer et av Statens vegvesens målepunkter kjører fortere enn fartsgrensen.
 • Over 80 % sier at de "av og til" eller "ofte" kjører 5–10 km over fartsgrensen når den er 80.
 • Nesten 50 % sier at de "av og til" eller "ofte" kjører 15 km over fartsgrensen når den er 80.

Kollisjonsfart og bremselengder

 • Selv en liten fartsøkning gir store utslag på bremselengde og på hvilken fart du har i kollisjonsøyeblikket.
 • Dersom du akkurat klarer å stanse foran en hindring etter å ha kjørt i 80 km/t, ville en fart på 90 km/t gjort at du hadde truffet hindringen i 50 km/t.