Uoppmerksomhet utgjør en stor risiko i trafikken. I så mye som 1 av 3 dødsulykker har uoppmerksomhet vært medvirkende faktor, og andelen ulykker som skyldes dette har økt over tid og vil sannsynligvis fortsette å øke.

Mange former for uoppmerksomhet

Det er mange kilder til uoppmerksomhet i trafikken. Kampanjen «Takk for oppmerksomheten» handler om uoppmerksomhet som følge av distraksjoner – altså aktiviteter som tar oppmerksomheten vår bort fra hovedoppgaven. Uoppmerksomhet som følge av rus og trøtthet er ikke en del av kampanjen.

Fire ulike former for distraksjoner

Det er fire ulike former for distrasjoner, og de opptrer gjerne i kombinasjon:

 • Visuell – det vi ser
 • Auditiv – det vi hører
 • Motorisk – det vi gjør
 • Kognitiv – det vi tenker

Mobilen er gjerne det første vi tenker på, men det er også mye annet som får hender, tanker og blikk til å vandre når vi sitter bak rattet.

Oppmerksomheten er ikke ubegrenset

Kampanjen har som mål å få deg til å bruke all din oppmerksomhet på trafikken og kjøringen. For hvert eneste «skal bare» starter konkurransen om oppmerksomheten vår. Vi har bare én pott. Bilkjøringen, og de vi møter på veien, krever og fortjener vår hele og fulle oppmerksomhet.

Mange ulike virkemidler

Kampanjen «Takk for oppmerksomheten» tar i bruk en rekke ulike virkemidler for å bevisstgjøre trafikantene, og bidra til å endre vaner, holdninger og adferd. Kampanjen er med dette å se både som TV- og kinoreklame, radiospotter, innholdsmarkedsføring, sosiale medier og i ulike presseoppslag.

Nullvisjon og Nasjonal transportplan

Kampanjen er en del av oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2018-2029, om reduksjon av risikoatferd i trafikken.

Kampanjen skal gå frem til 2022, og er en av de nasjonale trafikksikkerhetskampanjene. Nullvisjonen er førende for kampanjene - visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Les mer om Nullvisjonen.

Fakta om oppmerksomhet

Det er mange former for uoppmerksomhet. Kampanjen «Takk for oppmerksomheten» handler om uoppmerksomhet som følge av distraksjoner. 

Både det vi ser, hører, tenker og gjør kan ta vår oppmerksomhet. Bak rattet er det ekstra viktig å sørge for at du bruker din hele og fulle oppmerksomhet på nettopp kjøringen.

Viktig årsak til alvorlige ulykker

 • Uoppmerksomhet var medvirkende årsak i en av tre dødsulykker i perioden 2011-2015
 • Blikket bort fra veien gir aller størst risiko. 2 sekunder ser ut til å være en kritisk grense for hvor lenge man kan ta blikket bort sammenhengende før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. Med blikket bort i kun 2 sekunder, kan du tilbakelegge en lang strekning i «blinde»
 • Mobilen utgjør en alvorlig risiko, og var skyld i mellom to til fire prosent av dødsulykkene på norske veier i perioden 2011-2015 (TØI 1535/2016)

Viktige årsaker til farlig uoppmerksomhet i trafikken er å:

 • sitte i egne tanker.
 • bli forstyrret av passasjerer.
 • betjene kjøretøyet, som for eksempel varmeapparatet.
 • høre på og betjene radio og musikk.
 • spise og drikke.
 • barbere seg eller sminke seg.
 • bruke kart og andre navigasjonssystemer.