Bidra til en robust bo- og arbeidsmarkedsregion

I det lokale innspillet til Nasjonal transportplan 2002–2011 var et av de viktigste målene å sikre robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner i Vest-Agder.

Listerregionen består av kommunene Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Sirdal og Hægebostad, og har ca. 40 000 innbyggere. Her finnes det en betydelig næringsvirksomhet, som er avhengig av en god standard på riks- og stamvegnettet.

Utbyggingsprosjektene i Listerpakken vil bidra til å styrke denne regionen som et felles bo- og arbeidsmarked. 

Gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet

I dag er vegstandarden i regionen dårlig. E39 over Kvinesheia er svingete og har bratte stigninger, som gir vanskelige kjøreforhold om vinteren, spesielt for tungtransport. Denne ujevne standarden fører til mange ulykker.

Fv. 43 mellom Lyngdal og Farsund har flere rasfarlige partier, og er i tillegg smal og svingete, med uoversiktlige kryss og avkjørsler. Det finnes ikke muligheter for omkjøring for større kjøretøy.

Fv. 465 mellom Farsund og Kvinesdal har svært lav standard. Den er smal, svingete og har vanskelige stigninger. Den dårlige standarden gjør at en del av trafikken mellom Farsund og vestregionen i dag går på fv. 43 gjennom Lyngdal. Bedre standard vil gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet i regionen. 

Redusere reisetider

Når Listerpakken er ferdig utbygd, vil reisetiden mellom kommunesentrene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord bli mindre enn 35 minutter. Reisetiden mellom Farsund og Flekkefjord reduseres med nesten en halv time og mellom Lyngdal og Flekkefjord med om lag ett kvarter. Trafikken mellom Vest-Agder og Rogaland vil også få kortere reisetid, ved at E39 blir innkortet med 15 km.