Den nye strekningen er nå blitt en mye tydeligere hovedkorridor for øst-vestrettet trafikk gjennom sentrum. Før har det vært utydelig hvor man skulle kjøre for å kjøre videre ut mot Lista.

En stor andel av trafikken er industri/tungtrafikk til Lundevågen. Dette vil avlaste bygatene for tungtrafikk og annen gjennomgangstrafikk, noe som nå gir en betydelig miljøgevinst i sentrum.

Vegen har vært preget av mange enkeltavkjørsler og uoversiktlige trappeadkomster direkte ut på fylkesvegen. Det har bare vært fortau på deler av strekningen og fotgjengerkryssingene har vært uoversiktlige.

Det er nå blitt et tydeligere skille mellom myke og harde trafikanter ved at kantparkering reduseres og ved at det etableres fortau og tydelige krysningspunkter.

Det har vært gjennomført et komplekst anleggsarbeide i en smal korridor med mye gammel infrastruktur under asfalten. Vegvesenet har skiftet ut hele vegoverbygningen og kommunen har samtidig skiftet ut alt av vann- og avløpsledninger. Langs deler av Listerveien er det også bygd nye støttemurer.

Her kan du kjøre ny fv. 43 i Farsund sentrum: