Prosjektet har omfattet standardheving av den tidligere private bomvegen. Strekningen på 13 km var tidligere eid av private grunneiere, mens Hægebostad og Kvinesdal kommuner var ansvarlige for drift og vedlikehold. I 2012 overtok Vest-Agder fylkekommune vegen, og den fikk navnet fv. 760 Bakken-Moi.

Målet for utbedringen er en enfelts veg av tilfredsstillende standard, med vegbredde 4,0 m, møteplasser, rekkverk, 10 tonns helårs bæreevne og asfaltdekke. Visse partier av vegen skal legges i ny trasé.

Omklassifisering av vegen til fylkesveg og bedring av vegstandarden, vil bidra til at vegen blir en viktig øst-vest forbindelse mellom de indre bygdene i fylket, og særlig mellom de to berørte kommunene.