Den nye strekningen vil bli ny hovedkorridor for øst-vestrettet trafikk. En stor andel av trafikken er industri/tungtrafikk til Lundevågen. Dette vil avlaste bygatene for tungtrafikk og annen gjennomgangstrafikk, noe som vil gi en betydelig miljøgevinst i sentrum.

Vegen preges i dag av mange enkeltavkjørsler og uoversiktlige trappeadkomster direkte ut på riksvegen. Det er bare fortau på deler av strekningen og fotgjengerkryssingene er dels uoversiktlige.

I prosjektet legges det opp til fjerning av alle avkjørsler og unødvendige kryss langs fv. 43, bygging av adkomstveger og gang-/sykkelveger, støyskjerming og utbedring av kurver og stigninger. I prosjektet er det satt av et mindre beløp til delfinansiering av ny Farsund bru samt ny rundkjøring ved hovedinnkjøringen til Farsund sentrum.

Tiltakene inngår i Transportplanen for Farsund kommune fra 1998 og i kommunedelplanen. Byggearbeidene starter i januar 2016.