Prosjektet omfatter ny veg på 1,4 km i nord-sør-retningen like vest for sentrum i Farsund kommune. Gang- og sykkelveg inngår.

Den nye vegen knytter fylkesvegnettet, med havne- og industriområdet i Lundevågen, sammen med fv. 43. Den avlaster også sentrumsgatene, fv. 651 og fv. 687, for trafikk.

Det er bygd tre rundkjøringer, én i tilknytning til en lokalveg (Sundeveien), og én i hvert endepunkt på ny veg, ved Lauervik Terasse og Listerveien. Den siste er lagt på en utfylling i Krosnessundet.

For å unngå store miljømessige konsekvenser, er det bygd en ca. 350 meter lang tunnel. I tillegg er det bygd to underganger for dagens lokalveger.