Prosjektet omfatter ombygging av om lag 700 m av strekningen
Agnefest-Salthaug. Gang og sykkelveg bygges også.

Fylkesvegen har i dag stor stigning, og er smal og svingete på store deler av strekningen. Langs fylkesvegen ligger hovedadkomsten til Lyngdal havn. Etablering av ny adkomst er vurdert som svært viktig for å videreutvikle virksomheten i havnen og dermed legge forholdene til rette for utvikling av næringslivet ellers i regionen. Fylkesvegen er dessuten hovedvegforbindelsen til Svenevik.

Gjennomføring av prosjektet vil bidra til å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten, også for gående og syklende.