Prosjektet omfatter flere typer tiltak. Svinger skal rettes ut og vegen skal få større bredde - 7,5 m. Målet er å bedre vegstandarden, slik at framkommeligheten og trafikksikkerheten forbedres.

De fleste svingene ligger mellom Nordsund bru og Aunevik. Tiltaket omfatter også utbedring av flere avkjørsler. Det vil gi bygging av tilførselsveger på til sammen ca 1,3 km.

I Lyngdal er det bygd 1,3 km gang- og sykkelveg mellom industriområdet på Kvavik og kryss fv. 43/464. To kryss langs fv. 43 skal opprustes. Dagens enkeltavkjørsler vil opprustes til tilfredsstillende geometri og siktforhold.

Antall kjøretøyer i døgnet varierer fra 2800 til 3600, med mest trafikk i Farsund.

Det ble i 1999 laget en vegutredning for tiltakene langs fv. 43. Der det er nødvendig vil det i samråd med den berørte kommune bli utarbeidet reguleringsplan for tiltakene.