Avtale om tiltredelse
Dette er en avtale som innebærer at Statens vegvesen kan overta arealene og starte anleggsarbeidet (arbeidstillatelse), og at erstatningen skal fastsettes senere ved avtale eller skjønn.

Ekspropriasjon
Ekspropriasjon er når du ufrivillig må gi fra deg hele eller noe av eiendommen. Dette kan skje dersom du og representantene for Statens vegvesen ikke lykkes i å forhandle dere fram til en avtale.

Forhåndstiltredelse
Når det er gjort vedtak om ekspropriasjon og sendt begjæring om skjønn, kan regionvegkontoret søke Vegdirektoratet om å få starte anleggsarbeidet før erstatningen er fastsatt. I slike tilfeller kan du kreve at Statens vegvesen skal betale en del av erstatningen som et foreløpig oppgjør før arbeidet settes i gang.

Grunnerverv
Når Statens vegvesen skal bygge eller utbedre en veg, må vi skaffe oss rettigheter til de arealer som blir beslaglagt til bygging eller utvidelse av vegen. Dette kalles grunnerverv.

Reguleringsplan
Dette er en detaljert arealplan som viser hva de forskjellige arealene skal brukes til. Slike planer er godkjent av kommunestyret. En reguleringsplan er som regel nødvendig for å kunne gjøre vedtak om ekspropriasjon.

Sakkyndig
En sakkyndig er en person som har spesiell innsikt innen et fagområde. For eksempel blir takstmenn brukt som sakkyndige i spørsmål som gjelder verdsetting av boligeiendommer.

Skjønn
Når du og Statens vegvesen ikke blir enige om erstatningen, blir den fastsatt ved skjønn. Et skjønn er en domstolsbehandling der erstatningen blir fastsatt av retten. I skjønn består retten av en dommer og to eller fire skjønnsmenn (lekfolk). Disse må befare eiendommen og vurdere verdien ut fra gjeldende erstatningsregler. Dersom skjønnet bygger på et ekspropriasjonsvedtak, kalles det ekspropriasjonsskjønn. Har du inngått avtale med Statens vegvesen om at erstatningen skal fastsettes ved skjønn, kalles det avtaleskjønn.

Tiltredelse
Når Statens vegvesen overtar arealene for å starte anleggsarbeidet på din eiendom, kalles dette tiltredelse av eiendommen.