Formålet med prosjektet er å erverve grunn til vedlikehold av eksisterende veggrunn. Viktig å merke seg for interessenter, det skal ikke bygges ny veg. Planen skal erverve arealet nært fylkesveg, slik at grøfter kan gjenopprettes, samt hogst og andre enkle tiltak.

I forbindelse med planarbeidet har det vært holdt åpent møte hvor grunneiere, lag, organisasjoner og kommunen har hatt muligheten til å komme med ytringer. Det har vært løpende dialog med berørte parter gjennom planprosessen. Merknader og innspill har ligget til grunn for planarbeidet.

Åpent møte

Statens vegvesen inviterer den 23.08.2017 til åpen møte 18–20 Hedalen skole.

På møtet ønsker Statens vegvesen å orientere om reguleringsplanen, samt at det vil bli anledning til å stille spørsmål til planforslaget.

Reguleringsplanen behandles etter § 3-7 i plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens Vågå kommune sluttbehandler og vedtar planen.

Befaring

Det vil bli mulighet for befaringer samme dag som åpent møte, den 23.08.2017 for de grunneiere som ønsker det. Ta direkte kontakt med Jon Rabben Lundby for avtale om tidspunkt.

Plandokumenter og merknadsfrist

Dokumentene gjøres også tilgjengelig på rådhuset i Bang og på kommunens nettsider.

Merknader sendes skriftlig innen 01.09.2017 til:

Oversendelsen merkes «Reguleringsplan for fv 243 Buskerud grense-Hedalen stavkirke og Fv 225 Hp 1 km 0-0,3. Saksnr.17/39020.

Erverv av grunn

Ny reguleringsplan vil kreve erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Informasjon om grunnerverv finnes her: vegvesen.no/grunnerverv

Kontaktperson

Jon Rabben Lundby, prosjektleder i Statens vegvesen, tlf: 41201179, E-post: jon.rabben@vegvesen.no