• Statens vegvesen må skaffe seg rettigheter til de arealene som blir beslaglagt i forbindelse med bygging eller utvidelse av en veg, denne prosessen kalles grunnerverv.
  • Grunnervervet blir gjort på bakgrunn av vedtatt reguleringsplan.

 Grunnerverv på tre måter

  • Avtale om avståelse av grunn (kjøpekontrakt). Dersom du gjennom forhandlinger blir enig med Statens vegvesen  om alle forhold ved avståelsen, skjer grunnervervet etter dette alternativet. Avtalen innebærer at du godtar at anleggsarbeidet kan starte til et avtalt tidspunkt. Det innebærer også at du har godtatt Statens vegvesens erstatningstilbud. En slik avtale kalles en kjøpekontrakt.
  • Avtale om at erstatning for avstått grunn skal fastsetts ved skjønn (arbeidstillatelse).
  • Areal og rettigheter blir ervervet ved ekspropriasjon og erstatning blir fastsatt ved skjønn.