• Alle kommuner har en kommuneplan som grunnlag for virksomheten i kommunen. Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder eller temaer.  
  • Planlegging av større vegprosjekter er et tema som normalt behandles gjennom en kommunedelplan, som da blir andre steg i planleggingen av en stor vegutbygging.
  • Etter avtale med berørt kommune, utarbeider Statens vegvesen forslag til kommundelplan, mens det er politikerne i den berørte kommunen som til slutt vedtar planen.

Hva inneholder en kommunedelplan?

  • Overordnede prinsipper for den framtidige vegutbyggingen: Valg av endelig trasé, plasseringer av kryss, vegstandard, bruk og vern av arealer nær vegen og byggegrenser er sentrale avklaringer som tas i en kommunedelplan.

Hva kan det gis innspill på?

  • De overordnede prinsippene for den framtidige vegutbyggingen – se punktet over.

Hvem kan gi innspill?

  • Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte.

Når og hvordan ønsker Statens vegvesen innspill?

  • Innspill ønskes ved varsel om oppstart av kommunedelplanen, og i avslutningsfasen når planen legges ut til offentlig høring.
  • Varsel om planoppstart, høringsperiode og frist for innspill samt åpne møter blir annonsert i lokalpressen og på vegvesen.no.
  • Innspillene bør være skriftlige, men på de åpne møtene er det mulig å gi muntlige innspill.

Plan- og bygningsloven