Kollektivtransporten er en mer miljøvennlig måte å forflytte seg på i byer og tettsteder. For å øke bruken og tilgjengeligheten til kollektivtilbudet, bygges og oppgraderes eksisterende og nye holdeplasser og knutepunkt. I Nasjonal transportplan 2018-2029 videreføres målet om at bruk av privatbil ikke skal øke. Denne målsetningen bidrar til bedre folkehelse, og til en forbedring av våre fysiske omgivelser.

Les mer om prosjektene som omhandler temaet, til høyre på siden.

Til og fra holdeplassen

En kollektivreise inkluderer alltid en del av en reise til og fra holdeplassen. I følge siste nasjonale reisevaneundersøkelse fra 2013/14, svarte 92% at de går til kollektivtilbudet. Studier gjort av Transportøkonomisk institutt viser at omtrent en tredel av en kollektivreise er turen til og fra holdeplass. Gangnettet og bruk av kollektivtilbudet henger derfor tett sammen.

Når kollektivtransporten prioriteres foran privatbilen, gir det bedre fremkommelighet for flere mennesker. Én leddbuss erstatter tusen meter med kø (Kilde: M2016 Strategidokument, Ruter). Resultatet av ombyggingen av krysset Carl Berners plass i Oslo, med en tydelig prioritering av kollektivtransport og fotgjengere, har fordoblet personkapasiteten gjennom krysset, samtidig med at 16.000 biler har “forsvunnet” fra området.

Nasjonal transportplan understreker nødvendigheten av å utvikle et kollektivtilbud som kan konkurrere med personbilen på kortere reiser (under tre kilometer). Her er det omkringliggende gangnettet og omgivelsene det ligger i, viktig. Hvis et område er gangvennlig, er folk villige til å gå litt lengre til kollektivtilbudet: Dette utvider markedet til kollektivselskapet, og kan forbedre selve tilbudet. Det er god samfunnsøkonomi å se gående og kollektivtilbud i sammenheng. Hvor attraktivt vi opplever gåturen til og fra holdeplassen eller knutepunktet virker også inn på hvor attraktivt det oppleves å bruke selve kollektivtransporten.

For at kollektivtilbudet skal være tilgjengelig for alle, må disse elementene er på plass:

  • Attraktivt gangnett som gir rask og god adgang til holdeplass og knutepunkt
  • Kantsteinshøyde som gir trinnfri adkomst til buss/trikk/t-bane/tog
  • Kvalitet på underlaget (sklisikkert, uten snublekanter) og god vinterdrift
  • Mest mulig naturlige ledelinjer og riktig bruk av taktil oppmerking – kontinuitet i ledingen
  • God belysning 
  • Gode kontraster 
  • Tilpasset informasjon 
  • Tydelig soneinndeling med tilstrekkelig areal til alle funksjoner