Kollektivtiltak med flomsikring

Utgangspunktet for prosjektet var opprusting av bussholdeplass med ny innfartsparkering og ombygging av kryss for å bedre trafikksikkerheten. Underveis i byggeplanfasen ble det klarlagt et behov for flomtiltak for bekken gjennom området.

En 250 meter lang strekning av fv. 155 ble hevet og kryssende rør/kulvert byttet ut og dimensjonert opp. Fra landskapsarkitektens side ble det lagt vekt på myke terrengoverganger og å samle utløp fra stikkrenner og overvannsledninger i en bueformet tørrmur, samt å unngå inngrep på sørsiden av bekken. Den nye parkeringsplassen ble strammet opp med Oslokantstein på langsidene og et felt med blomstrende løk. Det ble brukt få materialer og en enkel vegetasjonsbruk tilpasset et landlig område.