Utbedringsprogrammet omfatter utskifting av gammelt utstyr, samtidig som ny sikkerhet bygges inn.

Vi har om lag 500 vegtunneler på riksvegnettet i Norge og omlag 1 100 på riks- og fylkesvegnettet totalt. 50 vegtunneler er under bygging.

Hva skal gjøres?

Det er utarbeidet planer for hver enkelt tunnel. Dette er eksempler på utbedringsarbeider som utføres:

  • Bedre ventilasjon for å drive ut røyk. Bedre brannsikkerhet, nytt slukkeutstyr og godt merkede nødutganger.
  • Nødkommunikasjon med direkte kontakt til vegtrafikksentralene. Styringssystemer slik at tunneler kan stenges når det er ulykker eller brann.
  • Bedre belysning.
  • Nye kabler og kabeloppheng som er forutsetningen for at sikkerhetsopplegget i en tunnel virker.
  • Bedre sikring mot brann ved å dekke til brennbar vann- og frostsikring (PE-skum) med betong.

Stengninger og omkjøringer

Utbedringsarbeidene vil gi til dels store ulemper for trafikantene i den tiden det tar å utbedre tunnelen. Det praktiske opplegget vil variere ut fra lokale forhold. Noen steder stenges tunnelene kveld og natt. Andre tunneler stenges helt og trafikken dirigeres til omkjøringsveier. I tunneler med to atskilte løp avvikles trafikken i ett av løpene.

Konsekvensene kan bli store på de mest trafikkerte vegene.