Askøypakken har tilsaman sju delprosjekt under byggjeleiing av Statens vegvesen.

 1. Fv. 563 Strømsnes–Hop

  Arbeidet med ny veg fra Strømsnes til Hop startet våren 2018. På den 3,3 kilometer lange strekningen skal vegen utvides, og det skal komme nytt fortau langs hele strekningen i tillegg til to nye bruer.
  Entreprenør Fyllingen Maskin er godt i gang med arbeidet som vil pågå frem til vinteren 2020/21.
  Total kostnad for heile delprosjektet er 301 mill. kr

 2. Fv. 562 Lavik–Haugland Prosjektet strekker seg over 3,4 kilometer, delvis med utbedring av eksisterende veg og delvis helt ny veg. Det kommer ny gang- og sykkelveg langs hele strekningen. Her pågår det for tiden prosjektering og grunnerverv. 
  Kostnad 650 mill. kr
 3. Fv. 562 Fromreide–Kjerrgarden x fv.222 Prosjektet består av 2,5 kilometer med utvidelse av eksisterende veg, og bygging av gang- og sykkelveg langs hele strekningen. Brua over Fomreidstraumen skal utvides. Reguleringsplan for strekningen er utarbeidet.
  Kostnad 214 mill. kr
 4. Fv. 562 Fauskanger sør Prosjektet består av 1 kilometer utvidelse av eksisterende veg, og bygging av gang- og sykkelveg langs hele strekningen. Reguleringsplan for strekningen er utarbeidet.
  Kostnad 70 mill. kr
 5. Fv. 212 Slettebrekka-Hetlevik.Her skal en ny 2,4 kilometer lang veg bygges, der de siste 600 meter mot Hetlevik går i tunnel. Her pågår det for tiden prosjektering og grunnerverv.
  Kostnad 277 mill. kr
 6. Fv. 213 Skiftesvik-Marikoven Arbeidet med ny veg startet i midten av oktober 2019. På den 1,4 kilometer lange strekningen skal vegen utvides og det vil komme nytt fortau langs eksisterende veg. Avkjørsler skal samles til felles avkjørsler. Det skal bygges ny bru ved siden av eksisterende brua ved Pøyla, som avsluttes i en ny rundkjøring.

  Prosjektet er delt opp i to deler. Første del er fra Skiftesvik til ny rundkjøring i Marikoven (1 km), og andre del er fra rundkjøring i Marikoven til snuplassen for busser (ca. 400m).

  Entreprenør Contexo er i gang med sprenging, og vegen vil derfor bli stengt i korte perioder fra mandag til fredag. Utvidelse av vegen forbi Kvitaneset i juni blir en større sprengingsjobb. Da kan vegen blir stengt i lengre perioder i løpet av tidsrommet fra juni til september i 2020.
  Kostnad 143 mill. kr

 7. Fv. 212 Lindhaugen–Slettebrekka. 

  Ferdig bygget i 2018. Kostnad 105 mill.kr.

Det er satt av 200 mill. kr til kollektivtrafikk-tiltak på Askøy og ei ramme på 220 mill. kr til «andre tiltak».