Det er til sammen ni punkter som er foreslått endret i søknaden fra prosjektledelsen for Askøypakken.

Ny veg erstatter Lavik-svingene

Hovedtrekkene er at man beholder dagens veglinje i sør- og nordenden i reguleringsplanen som ble vedtatt av Askøy kommunestyre i november 2017. Men forbi Lavik-svingene – midt i planområdet - skal det bygges ny veg vest for dagens fv. 562.

Ikke minst blir det bygget gang- og sykkelveg i hele den 3,4 km lange vegstrekningen. Dermed sikres hovedmålet med planen – å gi økt trafikksikkerhet og tilrettelegging for syklister og fotgjengere, med egen og atskilt gang- og sykkelveg.

Full utbygging senere?

Tiltakene vil gi en betydelig redusert kostnad på delprosjektet - på anslagsvis 100-200 mill. kr.
Dispensasjonen hindrer ikke full utbygging på et senere tidspunkt, heter det blant annet i dispensasjonssøknaden fra Statens vegvesen, som er støttet av kontaktutvalget for Askøypakken.