Vi søker interessenter som ønsker steinmasser og/eller kan leie ut egnet område til midlertidig deponering.

Statens vegvesen vil som en del av arbeidet med Askøypakken utrede for midlertidig massedeponi og hvordan overskudd av utsprengte steinmasser fra delprosjektene kan disponeres. Anslått totalt volum masser fra tunneldrift er om lag 100 000 lm3 (løse kubikkmeter) og fra fjell i dagen anslått til 200 000 lm3 (løse kubikkmeter).

Massene fordeler seg på de 4 siste prosjektene i Askøypakken og er geografisk fordelt som kartet viser. Hovedtyngden av massene ligger i prosjektene sør på Askøy, på prosjektene fylkesveg 212 Slettebrekka–Hetlevik, og fylkesveg 562 Lavik–Haugland, disse prosjektene har forventet oppstart i 2020.

Oppstart årsskiftet 2020/2021

Steinmassene vil bli tatt ut i løpet av en periode på ca. 4 år med planlagt senest oppstart ved årsskiftet 2020/2021.
Dette medfører at gjennomsnittlig ca. 7000 lm3 samfengt steinmasse må transporteres og deponeres hver måned i denne perioden.

Deponering

Under gjennomføring av Askøypakken vil massehåndteringen blant annet omfatte behov for arealer til:

 • mellomlagring og behandling av minimum 50.000 lm3 samfengt steinmasse i anleggsperioden 2020-2024, som planlegges gjenbrukt i Askøypakken
 • deponering inklusiv ev. mellomlagring av ca. 250.000 lm3 overskuddsmasser.

Egnet som fyllmasser

Dominerende bergarter langs tunneltraseen er tilhørende Øygardskomplekset med middelskornet gabbro som en gjentagende bergart. Øvrige prøver tatt eksempelvis på fv. 562 Lavik–Haugland viser at steinmaterialet i langs planområdet er av relativt god kvalitet og at overskuddsmassene anses i hovedsak å være egnet som fyllmasser.

Avhending i 2 trinn

For å sikre at håndtering av overskudds- og gjenbruksmasser kommer Askøypakken og brukerne av Askøypakken til nytte på best mulig måte vil Statens vegvesen prekvalifisere interessenter for en videre prosess. Prosessen er åpen for alle statlige, fylkeskommunale, kommunale eller private aktører som kan ha behov for alt eller deler av massene.

Trinn 1

Det første trinnet vil bestå i å kvalifisere et utvalg av interessenter som innen angitt frist har meldt skriftlig melding om interesse og det andre trinnet vil omfatte forhandlinger i faser med interessenter som er funnet kvalifiserte.

Kvalifikasjonskrav alternativ A:

Interessenter som kun ønsker å kvalifisere seg for overtagelse av overskuddsmasser må, sammen med skriftlig melding om interesse:

 • kunne overta minimum 5.000 lm3
 • angi minimum og maksimum antall lm3 steinmasser som ønskes overtatt
 • redegjøre for formålet samt dokumentere reguleringsstatus på område(r) hvor permanent(e) fylling(er) er planlagt
 • redegjøre for evt midlertidig godkjent deponi for mellomlagring av masser både før og etter at fyllingsarbeidene er startet

Kvalifikasjonskrav alternativ B:

Interessenter som kun ønsker å kvalifisere seg for utleie av et egnet område for midlertidig massedeponering og -behandling må, sammen med skriftlig melding om interesse:

 • redegjøre for disponibelt område for utleie samt dokumentere reguleringsstatus på område(r) som kan benyttes til mellomlagring og behandling av samfengt steinmasse i anleggsperioden2020-2024

Kvalifikasjonskrav alternativ C:

Interessenter som både ønsker å kvalifisere seg for overtagelse av overskuddsmasser og for utleie av et egnet lagerområde for midlertidig massedeponering og -behandling må, sammen med skriftlig melding om interesse:

 • kunne overta minimum 5.000 lm3
 • angi minimum og maksimum antall lm3 steinmasser som ønskes overtatt
 • redegjøre for formålet samt dokumentere reguleringsstatus på område(r) hvor permanent(e)fylling(er) er planlagt
 • redegjøre for evt. midlertidig godkjent deponi for mellomlagring av masser både før og etter at fyllingsarbeidene er startet
 • redegjøre for disponibelt område for utleie samt dokumentere reguleringsstatus på område(r) som kan benyttes til mellomlagring og behandling av samfengt steinmasse i anleggsperioden 2020-2024.

Trinn 2

I trinn 2 vil interessenter som blir valgt til å delta i konkurranse med forhandlinger i faser, motta et grunnlag for avhendingen.
Det tas sikte på å distribuere dette grunnlaget i månedsskiftet september/oktober 2019. Tilbudsfrist vil bli angitt i grunnlaget.
Det legges opp til å inngå avtaler med interessenter i løpet av desember 2019, med eventuelt forbehold om oppstart.

Meld interesse

Frist for skriftlig melding om interesse er dato. 31.08.2019, sendes askoypakken@vegvesen.no - og merkes " Tilbud: Mottak av overskuddsmasser og utleie av areal".

For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Bernt Kristen Vallestad: Mobil: 982 46 690, e-post: bernt.vallestad@vegvesen.no