Strekninga Hollundskjosen–Hollundsdalen, er prioritert som nr. 1 av tiltaka på tidlegare riksvegar i Bømlopakken. Vegstrekninga har høg trafikk med mykje tungtrafikk. Ny vegstrekning som stod ferdig juni 2010 følgjer i hovudsak eksisterande vegtrase. Vegen har fått to kryss utforma som rundkjøringar. Langs vegen er det bygd gang- og sykkelveg og busslommer.

Fakta
Kommune:Bømlo
Fylke:Hordaland
Hensikt:Opprusting av veg til vegnormalstandard med samanhengande gang- og sykkelveg.
Veg:Fv. 542 
Lengde:1400 meter
Finansiering:Stat, Lokale tilskot
Pakke:Bømlopakken
Totalkostnad:26,1 mill. kr (2008-kr)
Oppstart:2009
Fase:Opna 21. juni 2010