Strekninga Langevåg–Løvegapet er blant prioriterte tiltak i Bømlopakken. Fv. 541 er hovudvegen nord sør på Bømlo. Vegen har mykje tungtrafikk og har delvis særs dårleg standard.

Ny vegstrekning som stod ferdig 2008 følgjer delvis eksisterande veg. Det er bygd ny gang- og sykkelveg på ein del av strekninga. Der hovudvegen går i ny trase er gamal trase brukt som gang- og sykkelveg.

Fakta
Kommune: Bømlo
Fylke:Hordaland
Hensikt:Betre framkommelighet og trafikksikring 
Veg:Fv. 541
Lengde:2430 meter
Finansiering:Stat, Kompensasjonsmidlar
Pakke:Bømlopakken
Totalkostnad:26 mill.kr (2008-kr)
Oppstart:2007
Fase:Opna