Strekninga Notland–Mostehamn er prioritert som nr. 11 av tiltaka på det tidlegare riksvegnettet i Bømlopakken. Prosjektet omfattar omlegging eller utbetring langs eksisterande veg, samt bygging av gang- og sykkelvegar langs deler av strekninga.

Fakta
Kommune:Bømlo
Fylke:Hordaland
Hensikt:Vegutbetring og trafikksikring.
Veg:Fv. 542
Lengde:820 meter
Finansiering:Fylke, Lokale tilskot, Bompengar
Pakke:Bømlopakken
Totalkostnad:40 mill. kr (2018-kr)
Oppstart:2021
Fase:Planfase