Strekninga Rubbestadneset–Rolfsnes er prioritert som nr. 3 av tiltaka på eksisterande fylkesvegnett i Bømlopakken. Prosjektet omfattar i hovudsak breiddeutvidingar i kurvar og bygging av møteplassar langs eksisterande fylkesveg for prioriterte parti.

Fakta
Kommune:Bømlo
Fylke:Hordaland
Hensikt:Vegutbetring og trafikksikring.
Veg:Fv. 19
Lengde:9000 meter
Finansiering:Fylke, Lokale tilskot, Bompengar
Pakke:Bømlopakken
Totalkostnad:17 mill. kr (2008-kr)
Oppstart:2016
Fase:Planfase