Strekninga Svortland–Økland er prioritert som nr. 1 av tiltaka på eksisterande fylkesvegar i Bømlopakken. Vegen er smal og har sterkningsvis krapp kurver, og delvis særs dårleg standard. Vegen har mykje tungtrafikk i samband med fiskeeksport. Prosjektet omfattar ny vegtrase frå Stavland til Bjødledalen som delvis følgjer eksisterande veg, samt bygging av gang- og sykkelveg.

Fakta
Kommune:Bømlo
Fylke:Hordaland
Hensikt:Opprusting av veg til vegnormalstandard med samanhengande gang- og sykkelveg.
Veg:Fv. 14
Lengde:1500 meter
Finansiering:Fylke, Lokale tilskot, Bompengar
Pakke:Bømlopakken
Totalkostnad:19 mill. kr (2008-kr)
Oppstart:Hausten 2012
Fase:Planfase