Strekninga Tjong–Løvegapet er prioritert som nr. 8 av tiltaka på tidlegare riksvegnett i Bømlopakken. Fv. 541 er hovudvegen nord-sør på Bømlo. Vegen har mykje tungtrafikk og har delvis særs dårleg standard. Prosjektet omfattar omlegging/utbetring langs eksisterande veg, samt bygging av gang- og sykkelveg langs deler av strekninga.

Fakta
Kommune:Bømlo
Fylke:Hordaland
Hensikt:Vegutbetring og trafikksikring.
Veg:Fv. 541
Lengde:2500 meter
Finansiering:Fylke, Lokale tilskot, Bompengar
Pakke:Bømlopakken
Totalkostnad:47 mill. kr (2014-kr)
Oppstart:2016
Fase:Planfase