Strekninga Tormodsetre–Gilje er prioritert som nr. 5 av tiltaka på eksisterande fylkesvegnett i Bømlopakken. Prosjektet går i hovudsak ut på breiddeutviding og bygging av møteplassar langs eksisterande veg.

Fakta
Kommune:Bømlo
Fylke:Hordaland
Hensikt:Vegutbetring og trafikksikring.
Veg:Fv. 23
Lengde:2500 meter
Finansiering:Fylke, Lokale tilskot, Bompengar
Pakke:Bømlopakken
Totalkostnad:6 mill. kr (2008-kr)
Oppstart:2021
Fase:Planfase