1. juni 2019 blir det nytt takstsystem og bompengeinnkreving fra 73 bomstasjoner i Oslo og på bygrensen.

53 av disse bomstasjonene er helt nye og 20 av dem er dagens bomring som skal oppgraderes.

Innføringen av nytt takstsystem og plasseringen av de nye bomstasjonene er behandlet og vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, med tilslutning fra Stortinget.

Statens vegvesen er byggherre for de nye bomstasjonene, på vegne av Oslopakke 3. På disse sidene finner du informasjon om selve anleggsarbeidet.

For informasjon om endringene i bompengesystemet og nye takster fra 1. juni - se Oslopakke3.no

Anleggsarbeider

Oppføringen av de nye bomstasjonene medfører blant annet gravearbeider (trekkerør- og kummer), fremføring av strøm og fiber fra tilkoblingspunkt til koblingsskap, og nedsetting av fundamenter til både styreskap og bomportaler (galger).

I tillegg blir det gjort tiltak for å hindre snikkjøring forbi bomstasjonene, som for eksempel:

  • Sette opp og flytte gjerder
  • Sette ut steinblokker og brøytebommer
  • Plante busker
  • Flytte og justere kantstein
  • Legge om fortau og gang/sykkelveg
  • Justere støttemurer
  • Gjenopprette områder til opprinnelig stand etter at arbeidene med bomstasjonene er utført (vegetasjon, asfaltflater, gjerder, osv.)

Graving startet i juni 2018

Arbeidene med å sette opp de nye bomstasjonene startet i juni 2018 og vil pågå fram til innkrevingen starter 1. juni 2019. 

 I dette interaktive kartet (ArcGIS) finner du eksakt plassering av alle bomstasjonene.

Bomstasjoner Oslopakke3

Det nye systemet

Det skal etableres to nye bomsnitt; ett langs Ring 2 med armer opp mot Grefsen og Trosterud og ett på bygrensen mot Akershus.

Bygrensesnittet består av 14 nye bomstasjoner. 8 av bomstasjonene skal stå på Oslosiden av bygrensen, mens 6  plasseres i Akershus - med 3 i Lørenskog, 2 i Oppegård og 1 i Ski kommune.

Den nye indre bomringen langs Ring 2 med "armer" består av 39 nye bomstasjoner, alle plassert i Oslo.

Samtidig skal 20 bomstasjoner i den eksisterende bomringen bygges om til å kunne kreve inn bompenger i begge retninger.

Her kan du lese mer om det nye takstsystemet.