1. juni 2019 ble det innført et helt nytt bompengesystem i Oslo og på kommunegrensen mot Akershus. Innkrevingen av bompenger fordeles på tre bomringer med totalt 83 bomstasjoner.

52 av disse bomstasjonene er helt nye. Samtidig er 20 av de eksisterende bomstasjonene bygd om for å kunne kreve inn bompenger i begge retninger (toveis innkreving).

Statens vegvesen er byggherre for bomstasjonene, på vegne av Oslopakke 3. På disse sidene finner du informasjon om selve anleggsarbeidet.

Innføringen av nytt takstsystem og plasseringen av de nye bomstasjonene er behandlet og vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, med tilslutning fra Stortinget. 

For informasjon om endringene i bompengesystemet og nye takster fra 1. juni - se Oslopakke3.no

Anleggsarbeider

Arbeidene med å sette opp de nye bomstasjonene startet i juni 2018 og avsluttes sommeren 2019.

Dette medfører blant annet gravearbeider (trekkerør- og kummer), fremføring av strøm og fiber fra tilkoblingspunkt til koblingsskap, og nedsetting av fundamenter til både styreskap og bomportaler (galger). Avslutningsvis blir det oppføring av portaler og stolper, og montering av teknisk utstyr i disse.

I tillegg blir det gjort tiltak for å hindre snikkjøring forbi bomstasjonene, som for eksempel:

  • Sette opp og flytte gjerder
  • Sette ut steinblokker og brøytebommer
  • Plante busker
  • Flytte og justere kantstein
  • Legge om fortau og gang/sykkelveg
  • Justere støttemurer
  • Gjenopprette områder til opprinnelig stand etter at arbeidene med bomstasjonene er utført (vegetasjon, asfaltflater, gjerder, osv.)

I dette interaktive kartet finner du eksakt plassering av hver enkelt bomstasjon.

 
Bomstasjoner Oslopakke3