Arbeidet starter i begynnelsen av juli 2015 og er forventet å være ferdig senhøsten 2016. Trafikantene må forvente redusert fremkommelighet over bruene i hele denne perioden, samt at det til tider vil være utfordringer knyttet til støv og støy.

Begge bruene ble åpnet i 1981, og står i et værhardt område. Bruene er forholdsvis lave og har fundamenter som står i sjøen. Dermed er bruene veldig utsatt for sjøsprøyt, vær og vind. Over tid tærer dette på konstruksjonene, og etter over 30 år er det på tide med en omfattende runde med rehabilitering, slik at bruene er klare for fremtiden.

Redusert fremkommelighet
Selv om det legges stor vekt på å gjennomføre arbeidet på bruene så skånsomt som mulig, er det ikke mulig å komme unna at dette vil påføre trafikantene og de som bor nærheten en del ulemper.

Bruene har ett kjørefelt og det blir derfor trangt for entreprenøren som skal jobbe på bruene. I den grad det er mulig skal entreprenøren jobbe på siden og under bruene, og i enkelte perioder må det forventes at bruene stenger for trafikk i opp til 30 minutter på dagtid. Lengre stenginger skal holdes på et minimum, og skal alltid skal koordineres med fergetidene fra/til Moskenes.

Vi anbefaler alle å beregne litt ekstra tid når de skal trafikkere denne strekningen i tiden fremover.

Gående og syklende kan passere
Myke trafikanter skal til enhver tid kunne passere over bruene uhindret.

Støv og støy
I tillegg vil en del av arbeidet kunne forårsake noe støy og støv, og vi vil så langt vi kan ta hensyn til lokalsamfunnet. I utgangspunktet skal det ikke foregå støyende arbeid om natten, men i de tilfellene det er nødvendig vil vi varsle de som bor i nærheten om dette. Videre vil stillas på bruene utstyres med avskjerming for å forhindre utslipp av støv.

Utrykningskjøretøy får passere
Selv om vi unntaksvis stenger vegen, vil utrykningskjøretøy alltid kunne passere.

Folkemøte i september
I løpet av september vil vi arrangere et informasjonsmøte der vi orienterer om arbeidet, svarer på spørsmål og tar imot innspill. Tid og sted for møtet vil annonseres i media, etter ferien.

Om prosjektet
Bruene er laget av armert betong, og armeringen i betongen er utsatt for korrosjon.

Alle betongoverflater på fundamenter, landkar, pilarer og overbygning skal rehabiliteres. Skadet betong skal fjernes med vannmeisling og erstattes med sprøytebetong. Deretter får alle overflater, unntatt kjørebanen, katodisk beskyttelse i form av et finmasket nett av titan med påtrykt strøm. Utenpå nettet blir det et 25 mm tykt lag med sprøytebetong.

Kjørebanen har til nå hatt betongdekke, men i forbindelse med rehabiliteringen skal bruene få asfaltdekke.

Arbeidet skal pågå helt til høsten 2016.

Kontakt
Prosjektleder: Roy Antonsen, mobil: 994 22 077

Byggeleder: Odd-Magne Rognan, mobil: 479 02 756

Vegtrafikksentralen (VTS): www.175.no eller ring telefon 175