For at et byområde skal kunne innlede en dialog med staten om en bypakke er det flere forhold som må være på plass. Blant annet må det være gjennomført en konseptvalgutredning (KVU). Parallelt med utarbeidelsen av KVU Buskerudbypakke 2 er det gjort en mulighetsstudie om finansiering av transportsystemet i Buskerudbyen. Dette et annet forhold som skal være på plass i forkant av bypakken.

Mulighetsstudien er en egen utredning, og er ikke en del av konseptvalgutredningen. Formålet med mulighetsstudien er å belyse handlingsrommet og finansieringspotensialet til en eventuell bompengeordning, og lage et beslutningsgrunnlag for politiske prosesser i de fem berørte kommunene og Buskerud fylkeskommune.

Mulighetsstudien bestemmer ikke konkret plassering av bomsnitt eller bomtakster, men bruker eksempler på mulige plasseringer og takster. Den konkrete utformingen av et eventuelt bomsystem, med fastsetting av takster og bomplassering, vil komme i det videre arbeidet med bypakken.