Konseptvalgutredningen omhandler mulige strategier for utvikling av transportsystemet i Buskerudbyområdet fram mot 2040. Utredningen er utarbeidet i samarbeid med Jernbaneverket. Kommunene i Buskerudbysamarbeidet, Buskerud fylkeskommune og Kystverket har også vært involvert i prosessen.

Høringsuttalelsene sendes til Statens vegvesen Region sør, postboks 723, 4808 Arendal eller via e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no. Merk høringsuttalelsen med «KVU Buskerudbypakke 2 – høring».

Har du spørsmål om rapportene eller høringen kan du kontakte prosjektleder Hæge Skjæveland på e-post: hagskj@vegvesen.no