Utenriksterminalen Risavika

Utsnitt-01_Utenriksterminalen_Risavika

 • Reguleringsplanarbeid pågår. Bussløysing enno ikkje bestemt.

Prosjektside: Bussveien Utenriksterminalen

Risavika

Utsnitt-02_Risavika

Del av Transportkorridor vest-prosjektet, som går heilt frå Sømmevågen til E39 i Randaberg.

 • Reguleringsplan vedtatt, detaljprosjektering pågår. Bussløysing er sidestilte tungbilfelt.

Prosjektside: Rv. 509 Transportkorridor vest

Tananger ring

Utsnitt-03_Tananger-ring

 • Reguleringsplanarbeid ikkje igangsett. Bussløysing ikkje avklart.

Jåsund

Utsnitt-04_Jasund

 • Strekninga er ferdig bygd. Bussløysing er eigen trasé.

Jåsund–Sundekrossen

Utsnitt-05_Jasund-Sundekrossen

Del av Transportkorridor vest-prosjektet, som går heilt fråSømmevågen til E39 i Randaberg.

 • Reguleringsplan vedtatt, detaljprosjektering pågår. Bussløysing er sidestilte tungbilfelt.

Prosjektside: Rv. 509 Transportkorridor vest

Sundekrossen-Kvernevik ring

Utsnitt-06_Sundekrossen-Kvernevik-ring

Del av Transportkorridor vest-prosjektet, som går heilt frå Sømmevågen til E39 i Randaberg.

 • Reguleringsplanarbeid pågår. Bussløysing er midtstilte bussfelt.

Prosjektside: Fv. 409 Transportkorridor vest

Kvernevik ring

Utsnitt-07_Kvernevik-ring

 • Reguleringsplanarbeid pågår. Bussløysing ikkje avklart.

Prosjektside: Fv. 445 Kvernevik ring

Sundekrossen–Mosvatnet

Utsnitt-08_Sundekrossen-Mosvatnet

 • Reguleringsplanarbeid pågår. Bussløysing ikkje avklart.

Prosjektside: Bussveien Sundekrossen-Mosvatnet-Sentrum-Hillevåg

Mosvatnet–Stavanger sentrum–Hillevåg

Utsnitt-09_Mosvatnet-Stavanger-sentrum-Hillevag

 • Reguleringsplanarbeid pågår. Bussløysing blir parallellførte bussfelt gjennom Kannik. Løysing på fylkesveg 44, ikkje avklart. Eigen trasé forbi Byterminalen.

Prosjektside: Bussveien Sundekrossen-Mosvatnet-Sentrum-Hillevåg

Hillevåg

Utsnitt-10_Hillevag

Mariero

Utsnitt-11_Mariero

Vaulen

Utsnitt-12_Vaulen

 • Strekninga er ferdig bygd. Bussløysing er midtstilte bussfelt.

Prosjektside: Fv. 44 Bussfelt Vaulen

Jåttåvågen

Utsnitt-13_Jattavagen

 • Reguleringsplan sendt til kommunen. I hovudsak rein bussveg med løysing for gange og sykkel.

Prosjektside: Fv. 44 Bussveien Stasjonsveien–Gauselvågen 

Gausel–Forussletta

Utsnitt-15_Gausel-stasjon-Forus-ost-Forussletta

 • Reguleringsplan vedtatt. Detaljprosjektering pågår. Bussløysing er midtstilte bussfelt langs fylkesveg 44. For armen mot Bussbrua på Forus er bussløysinga parallellført busstrasé.

  Vi prioriterer å prosjektere og bygge den nordlege delen først (Diagonalen til Gausel stasjon). På strekninga mellom Gausel stasjon og Hans og Gretestien har vi i prosjekteringsfasen avdekka nokre utfordringar med vatn- og avløpssystemet slik det er vist i den vedtatte reguleringsplanen.

  For å unngå forseinkingar, held prosjekteringa fram i nord mens vi jobbar med tekniske justeringar i sør. Hovudprinsippa i prosjektet forblir uendra.

Prosjektside: Fv. 44 Gausel–Forussletta 

Forus øst

Utsnitt-15_Forus-ost

 • Reguleringsplanarbeid pågår.

Bussbrua på Forus

Utsnitt-16_Bussbrua-Forus

 • Strekninga er ferdig bygd. Bussløysing er eigen trasé.

Forus vest

Utsnitt-17_Forus-vest

 • Reguleringsplan vedtatt. Detaljprosjektering pågår. Bussløysing er eigen busstrasé.

Forus nord

Utsnitt-18_Forus-nord

 • Strekninga er ferdig bygd og bussløysinga er eigen busstrasé.

Forus vest–Sola sentrum

Utsnitt-19_Forus-vest-Sola-sentrum

 • Reguleringsplanarbeid pågår, bussløysing er ikkje avklart.

Sola sentrum–Flyplassen

Utsnitt-20_Sola-sentrum-Flyplassen

 • Reguleringsplanarbeid pågår. Bussløysing ikkje avklart.

Forussletta

Utsnitt-21_Forussletta

Kvadrat–Ruten

Utsnitt-22_Kvadrat-Ruten

 • Bussveien går i Stavangerveien og Strandgata. På den siste delen inn mot Ruten går Bussveien i Jernbaneveien, Olav Vs plass og Elvegata fram til Julie Eges gate. 

  Reguleringsarbeid pågår. Bussløysing er ikkje avklart.

Prosjektside: Fv. 44 Kvadrat–Ruten

Ruten–Vatnekrossen

Utsnitt-23_Ruten-Vatnekrossen

 • Reguleringsplanarbeid for delar av strekninga pågår, for Skippergata-delen av strekninga er ikkje reguleringsplanarbeidet starta. Bussløysing er eigen trasé i Julie Eges gate, midtstilte bussfelt i Gravarsveien og uavklart løysing i Skippergata.

Prosjektside: Fv. 332 Bussveien Ruten–Vatnekrossen