Bypakke Ålesund hovedtiltak

Kart over hovedtiltak Bypakke Ålesund

Målet med bypakken i Ålesund er at flere skal sykle, gå og reise kollektivt og at andelen bilreiser skal ned. Fremkommelighet for privatbil og næringslivet skal ivaretas, kollektivtilbudet skal vesentlig forbedres og gang- og sykkelnettet skal utbedres merkbart.

Bypakken skal gi Ålesund et pålitelig og effektivt transportsystem for alle transportformer. Transportsystemet skal møte befolkningsveksten. Bypakken skal bidra til å utvikle et fremtidsrettet kollektivtilbud og en attraktiv og bærekraftig utvikling. En snarlig utbygging av vegnettet for bil, kollektivtrafikk, gående og syklende vil være en viktig forutsetning for videre utvikling og vekst i Ålesund og i regionen.

 Prosjekt
Miljøtiltak i Ålesund sentrum

Ny Brosundbro, gate fra Waterfront-Posthuskrysset,
Kollektivterminal gate, Keiser Wilhelmsgate

KollektivknutepunktKollektivpunkt sjukehus,
Miljøgate campus - kollektivknutepunkt
E136 Breivika–Lerstad

E136 Breivika–Lerstad,
E136 Lerstadtoppen–Campus

Kollektiv, sykkel, gåing, trafikksikkerhet

Tiltak for framkommelighet for buss, for gående og syklende og trafikksikkerhet. Tiltak kartlegges videre.

Tiltak på fv. 60 Blindheim–FlisnesSanering av kryss, tilrettelegging for gående og syklende samt kollektivtrafikk
Tiltak på E39 ved MyrlandE39 Myrland, påkjøringsrampe