Politisk behandling


Gjennomføring av Statens vegvesens prosjekt i pakken: 

  • Byggestart for ny riksveg 80 var i februar 2015. 
  • Første tunnelsalve i Bodøtunnelen ble sprengt 08.05.2015. 
  • Bomringen ble satt i drift 15.10.2015. 
  • Rv. 80 Hunstadsenteret, med ombygd kryss og ny undergang for gående og syklende, ble bygd i 2015–2016. Undergangen ble i bruk 07.03.2016.
  • Rv. 80 i Olav V gate, med firefelts veg, større rundkjøringer og ny undergang for myke trafikanter, ble ferdig i oktober/november 2016. Grøntanlegg fullført i 2018. 
  • Rv. 80 Jernbaneveien ble bygd i 2016–2017.
  • Rv. 80 Thallekrysset startet høsten 2016. Undergangen til/fra Thalleveien åpnet 23.03.2018, mens rundkjøringen ble tatt i bruk 02.06.2018.
  • Gjennomslaget i Bodøtunnelens østre løp kom 12.10.2017, og det vestre løpet 18.10.2017. 
  • Tunnelen er planlagt åpnet for trafikk søndag 28. april 2019. 
  • Hele rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset ferdigstilles i 2019.

Les om andre prosjekter