I nyere tid har bilistene i Salten betalt bompenger siden nyvegen over Tverlandshalvøya åpnet høsten 2009.

- Folk er vant med at vi først bygger noe, og så kommer bomstasjonene.  I Bypakke Bodø er dette annerledes, forteller Bardal, som ser at noen lurer på hvorfor innkrevingen starter allerede nå.

- Etter lokalpolitisk behandling i bystyret og fylkestinget, vedtok Stortinget i fjor at bilistene skal betale bompenger samtidig som utbyggingen av bypakken foregår. Dermed har prosjektet en annen innkrevingsform enn de andre bomprosjektene i Salten, men den er vanlig i bypakker.

En annen forskjell er hva pengene skal brukes til.

- Mange kobler innkrevingen til tunnelprosjektet, men bompengene går til mer enn tunnel og ny veg. I Bypakke Bodø skal omtrent en tredjedel av midlene brukes til trafikksikkerhet, kollektivtiltak, miljø, og tiltak for gående og syklende. Bompengene bidrar til å finansiere disse også, og noen av tiltakene er allerede gjennomført, understreker han.

Godt i gang

Bypakke Bodø inneholder blant annet ny rv. 80 fra Hunstadmoen til Thallekrysset, et bedre busstilbud, nye eller utbedrede fortau, gangveier, sykkelveier med underganger, bussveier, holdeplasser og belysning, samt utbedring av kryss slik at myke trafikanter kan ferdes sikrere.

Per 2015 er følgende gjennomført: kollektivtrasé i Gamle Riksvei, trafikksikkerhetstiltak rundt flere skoler, sykkeltrasé fra Hunstad til Stille Dal, en del nye bussholdeplasser og et nytt linjesystem.

Gjennomføringen av bypakken fortsetter til ca. 2022. Riksveg 80-prosjektene skal etter planen stå ferdig i 2019.