Planen er et trafikksikkerhets- og miljøtiltak og hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gående, syklende og kollektiv. Dagens trefeltsveg skal bygges om til tofeltsveg og det skal etableres sykkelveg med fortau på sørsiden av rv. 80.

Planforslaget

Planforslaget omfatter ca. 2,9 km lang strekning av rv. 80 fra Hunstadmoen til Bodøelv. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 20.12.2019–31.01.2020 på følgende steder:

  • Som vedlegg til nederst på denne siden, se under "Last ned",
  • www.bodo.kommune.no,
  • Bodø kommune, servicetorget, Kongens gate 23, 8006 Bodø,
  • Stormen Bibliotek og
  • Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31/33, 8002 Bodø

Informasjonsmøte

Det holdes et åpent informasjonsmøte torsdag 9. januar 2020 kl. 1900 i Parallellen 14, huset til Røde Kors Bodø.

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 31.01.2020 til:

Kontakt

Dersom du har spørsmål til planarbeidet, kan du kontakte planleggingsleder Stefan Kersting på tlf. 75 58 61 30 eller e-post stefan.kersting@vegvesen.no.

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.