Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet er et delprosjekt av Bypakke Bodø med hensikt å legge til rette for separate løsninger for gående og syklende, samt gode løsninger for prioritering av kollektivtrafikken.

Bodø kommune som ansvarlig myndighet vurderer at reguleringsplanarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning i h.h.t. konsekvensutredningsforskriften.

Planavgrensning:

kart 1 Delstrekning Bodøelv-Grønnåsenkrysset

Kart 2 Delstrekning Grønnåsenkrysset-Hunstadmoen

Innspill

Vi ber om at dere sender innspill til oss innen 16.11.2018. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til:

Høring/offentlig ettersyn

Når vi har laget et forslag til detaljreguleringsplan, kommer vi til å arrangere et åpent møte ifm. høring/offentlig ettersyn. Dette blir annonsert i avisen. 

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål til planarbeidet, kan du kontakte planleggingsleder Stefan Kersting på telefon 75 58 61 30 eller e-post stefan.kersting@vegvesen.no.

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.