Hva består Bypakke Bodø av? 

Det største del prosjektet er ny rv. 80, med tunnel, vegsystem og gang- og sykkelvegløsninger. Omtrent en tredjedel av midlene skal brukes til trafikksikkerhet, kollektivtiltak, miljøtiltak og tiltak for gående og syklende. Dette kan f. eks. være nye eller bedre fortau, gangveier, sykkelveier/ traséer, underganger, fotgjengeroverganger, holdeplasser og belysning, bedre kollektivtilbud, samt utbedring av kryss slik at myke trafikanter kan ferdes sikrere. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. På dette nettstedet kan du lese om  tiltakene som  Statens vegvesen har ansvar for. Les om hele prosjektet på www.bypakkebodo.no 

 

Hvor lenge varer utbyggingen?

Vi regner med at hele riksveg 80-utbyggingen vil vare til 2019/2020. 

I tillegg har Bodø kommune prosjekter som skal gjennomføres frem til ca. 2022.

 

Hva skjer med trefeltsvegen etter at riksveg 80-utbyggingen er ferdig?


Det er ikke bestemt ennå. Prosjektet ligger ikke inne i dagens bypakke, men planprosessen er i gang

 

Vil dere gjøre noe med Grønnåsenkrysset?

Det er dessverre mange trafikale utfordringer i Bodø som  ikke vil bli løst med Bypakke Bodø. Området fra Bodøelv gjennom Grønnåsen til Stille Dal er imidlertid et av de områdene som vil få flest positive virkninger av pakken.

Det er beregnet at om lag 2/3 av trafikken som går på dagens trefelt vil gå i tunnelen, og det vil bli langt bedre kapasitet i Grønnåsenkrysset. Dette vil gi mulighet for å endre prioriteringene i lyskrysset og fjerne køene inn mot trefelten. I tillegg gir mindre trafikk og kø mindre lokal forurensning, mindre støy, og forholdene for gående, syklende og kollektiv bli bedre. Forholdene på Grønnåsen blir derfor betydelig forbedret som  følge av bypakken.

Ombygging av trefelten etter åpningen av Bodøtunnelen er likevel ett mulig utvidelsesprosjekt i Bypakke Bodø. I dette arbeidet er det også naturlig å se på om dagens kryss på Grønnåsen og Stille Dal skal endres. En fase 2 av pakken har per våren 2019 vært til lokalpolitisk behandling, og det arbeides nå videre med en stortingsproposisjon.  

 

Hvordan er støyberegningen for naboene til nyvegen på Hunstadmoen? Blir det satt opp støygjerder?

Det er regler for hvordan trafikkstøy skal beregnes og hvor mye støy naboer kan påføres fra vegtrafikk og andre støykilder.

I forbindelse med planleggingen av rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset er det gjort støyberegninger. Ny rv. 80 blir liggende lavere og mer skjermet i terrenget, og støyberegningene viser derfor at det i hovedsak blir mindre støybelastning på naboene, men at det må gjøres nærmere undersøkelser og beregninger av husfasader (utvendige vegger og tak) på noen boliger. Dette arbeidet har vi ikke satt i gang ennå, men vi antar at det kan bli behov for mindre tiltak på noen boliger.

Dagens støyskjermer blir bevart eller gjenoppbygd der vi på grunn av anleggsarbeidene må rive dem.

 

Hvordan er opplegget for bomringen? 

  • Bomringen med 7 bomstasjoner rundt Bodø sentrum (se kart).
  • Én veistengning: i krysset Ragnar Schjølbergsvei og Gjerdåsveien
  • Innkrevingsstart 15. oktober 2015
  • Innkrevingstid 15 år
  • AutoPASS-avtale gir rabatt, timesregel og månedstak (80 betalte passeringer per kjøretøy per måned)
  • Spørsmål om avtale og passeringer? Kontakt bompengeselskapet www.veipakkesalten.no eller det du har avtale med. 
 

Har dere lov til å kreve inn bompenger før dere har bygget ferdig?

Ja. Stortinget har vedtatt delvis parallellinnkreving i Bypakke Bodø, og det ble regnet som realistisk å starte innkrevingen i 2015.

Dette er annen innkrevingsform  enn i de andre bompengeprosjektene i Salten, men den er vanlig for bypakker og bomringer rundt byer, og den samme som  f. eks. i Harstad. En fordel er at den gir lavere rentekostnader på bompengeselskapets lån enn dersom  det skulle vært etterskuddsinnkreving.

 

Hva går bompengene til?

Bompengene er en del av finansieringen til hele pakken, som inneholder blant annet ny rv. 80 fra Hunstadmoen til Thallekrysset, et bedre busstilbud, nye eller utbedrede fortau, gangveier, sykkelveier med underganger, bussveier, holdeplasser og belysning, samt utbedring av kryss slik at myke trafikanter kan ferdes sikrere. 

I prosjektet er noen tiltak gjennomført før bompengeinnkrevingen startet, andre bygges nå, mens flere ferdigstilles i tida frem til  ca. 2022.

 

Hvor kan jeg tegne AutoPASS-avtale og få brikke til kjøretøyet?  Les mer og tegn avtale hos bompengeselskapet Veipakke Salten AS