Berørte parter og offentlige faginstanser blir direkte tilskrevet. I forbindelse med høringen blir det arrangert et orienteringsmøte på Rensvik samfunnshus 14. mars kl. 18.00. Det blir åpen kontordag på Kristiansund trafikkstasjon 15. mars. Registrering av avtaler på kontordagen gjøres etter orienteringsmøtet.

Planforslaget

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 04.02–20.03.19 på servicetorget i Kristiansund rådhus. Plandokumentene er tilgjengelige på:

Merknader

Merknader til reguleringsplanen skal være skriftlige og sendt innen 20. mars 2019 til:

Kontakt

Ev. spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen er utarbeidet etter §§12-3 og 3-7.