Planen legges fram i to alternativer: Alternativ 1 med tunnel og alternativ 2 med veg i dagen ved Kråkhaugen.

Berørte parter og offentlige faginstanser blir direkte tilskrevet.

I forbindelse med høringen blir det arrangert et orienteringsmøte på Nordlandet ungdomsskole 26. februar kl. 18.00. Det blir åpne kontordager på Kristiansund trafikkstasjon 27.-28. februar. Registrering av avtaler til kontordagen gjøres etter orienteringsmøtet.

Planforslaget

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.02.-23.03.20 på Servicetorget i Kristiansund rådhus.

Plandokumentene er tilgjengelige:

Merknader

Merknader til reguleringsplanen skal være skriftlige og sendt innen 23. mars 2020 per e-post til

Kontakt

Evt. spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen er utarbeidet etter §§12-3 og 3-7.