Bakgrunn

Formålet med reguleringa er å skaffe et formelt plangrunnlag for ny E39 i området Bolsønes-Fuglset øst for bykjernen i Molde. Planarbeidet er et ledd i arbeidet med bypakke Molde. Det planlegges for en framtidig smal 4-feltsveg med en vegbredde på 17 meter, som også omfatter to rundkjøringer. Gang- og sykkelveger og busslommer inngår i planarbeidet. Det blir lagt til rette for underganger for myke trafikanter. Trafikksikkerhet, økt framkommelighet og bedre miljøforhold er hovedmotivet bak prosjektet.

Plandokumentene er tilgjengelige

Merknader

Har du merknad til planen? Send inn din uttale innen 26.05.2016 til

Kontaktpersoner