Hvilke alternativ som ikke utredes er tatt inn i et nytt delkapittel under punkt 5.1.3. Dette gjelder blant annet de foreslåtte tunnelalternativene på strekningene, som er minst 500 mill. kr dyrere enn det som er forutsatt i NTP 2018-2029 til E39 Bolsønes-Årø. I tillegg vil en tunnelløsning med forbedret fremkommelighet for lokal biltrafikk ha negativ måloppnåelse mot de lokale og nasjonale målene om overgang fra personbiltrafikk til kollektivtransport, sykling og gåing.

Med bakgrunn i dette varsler Statens vegvesen derfor mulig innsigelse mot et eventuelt krav om tunnelløsninger på strekningen Bolsønes-Årø.

Andre endringer i planprogrammet

Under punkt 3.2.2 er det lagt inn en ny figur for å vise trafikkutvikling i Molde (E39 Tøndergård) og på ferjesambandet E39 Molde-Vestnes. Dette er gjort for å vise at det har vært en større vekst i lokaltrafikken i byen enn i ferjesambandet de siste 25 årene.

I punkt 5.1.2 er det lagt til direktetilkomster fra E39 (høyre av/på) som aktuelle alternativ mot Retiroanlegget/båthavna og mot Retiroparken/Kunstgressbanen/Lubbenes.

Klimagassutslipp er tatt inn som et punkt i 5.3.8, «Konsekvenser i anleggsperioden». I forkant av byggefasen må størrelsen på utslipp beregnes og tiltak for reduksjon utredes.

I punkt 6.3 er framdriftsplanen revidert. Dersom planprogrammet blir fastsatt av Molde kommunestyre før sommeren, vil Statens vegvesen starte utarbeidingen av konsekvensutredning og reguleringsplan for E39 Bolsønes-Kviltorp fram mot våren 2021. Målsettingen vil da være en vedtatt reguleringsplan innen utgangen av 2021.

Merknader og innspill

Oppstart av planarbeidet for E39 Bolsønes-Kviltorp ble varslet 27. mai i fjor, og høringsperioden var fram til 15. september. I denne perioden kom det inn 57 merknader.

Merknadene og innspillene er i sin helhet oversendt Molde kommune. Under «Last ned» er det reviderte planprogrammet tilgjengelig for nedlastning, samt en oppsummering og vurdering av merknadene planprogrammet og innspill til planarbeidet.